Derde zondag van de Advent (Zondag Gaudete)

Epistel
Fil. 4, 4-7
Broeders, weest altijd blijmoedig in de Heer; nog eens zeg ik: weest blijmoedig.
Laat uw goedheid aan alle mensen zien.
De Heer is dichtbij.
Maakt u nergens bezorgd over, maar geeft uw verlangens altijd door bidden en smeken aan God te kennen, met een dankbaar hart.
En dan moge de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw hart en uw verstand bewaren in Christus Jezus, onze Heer.
 
Evangelie
Joh. 1, 19-28
In die tijd, zonden de joden uit Jeruzalem priesters en levieten tot Johannes met de vraag: ‘Wie zijt gij?’
En onomwonden verklaarde hij met de meeste nadruk "Ik ben de Christus niet”.
Toen vroegen zij hem: "Wat dan?
Zijt gij Elias?”.
Hij zeide: "Dat ben ik niet.”
"Zijt gij de profeet?”
– Hij antwoordde: "Neen”.
Zij zeiden hem nu: "Wie zijt gij dan?
Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen, die ons gezonden hebben.
Wat zegt gij van u zelf?”
Hij sprak: "Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, zoals de profeet Isaias gezegd heeft.”
De afgevaardigden, behoorden tot de Farizeeën.
En zij stelden hem de vraag: "Wat doopt ge dan, als ge niet de Christus zijt, noch Elias, noch de profeet?” Johannes gaf hun ten antwoord: "Ik doop met water.
Maar midden onder u staat Hij, die gij niet kent!
Hij is het, die na mij komt, maar de voorgang heeft op mij; ik ben niet waardig zijn schoenriem los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië, aan de overzijde van de Jordaan, waar Johannes toen doopte
 
 


 

Afbeelding invoegen