De Zuiverheid van Ons Geloof

Een bruiloft is meestal een vreugdevolle gebeurtenis, behalve wanneer de wijn opraakt.
Onze Heer Jezus Christus maakt de bruiloft te Kana tot een vreugdevolle gebeurtenis door water in wijn te veranderen op verzoek van Zijn Moeder.
Moeders kunnen soms van hun kinderen grote dingen vragen.
Wat vraagt onze Heilige Moeder van ons?
Vanaf het moment van haar Ontvangenis was Maria gevrijwaard van de Erfzonde en reeds voorbestemd om Moeder van Gods Zoon te worden.
Zij zou zonder zonden blijven voor de rest van haar leven.
Zij zou haar Zoon ontvangen door de kracht van de Heilige Geest, en zou Hem voortbrengen terwijl zij maagd bleef vóór, gedurende, en na Zijn Geboorte.
JEZUS zou haar enige kind zijn.
Dat zou de onveranderlijke leer zijn van de Heilige Schrift, van de Kerkvaders en de Kerkleraren en de decreten en encyclieken van de Pausen tot de dood van Pius XII.
De geestelijke en fysieke zuiverheid, of maagdelijkheid van Maria, volgens de Kerkvaders en de Leer van de Kerk in die tijd, zijn het symbool van de Kerk zelf, die ook Maagd en Moeder wordt genoemd, met betrekking tot de zuiverheid van haar Geloof en Leer.
Het is onze dagelijkse strijd om de maagdelijke zuiverheid van de Leer van de Kerk bewaren door het Geloof ongeschonden door te geven en te verdedigen wanneer het wordt aangevallen, zoals we heden doen.
De Kerkleraar en Doctor van de Kerk zegt in zijn Kerstpreek: "Vandaag wordt de maagdelijke geboorte gevierd door de maagdelijke Kerk.
 

Afbeelding invoegen

Want tot haar was het dat de Apostel zei: "Want aan één man heb ik u verloofd, om u als reine maagd aan Christus’ zijde te stellen…(2Kor.11,2) . Waarom een kuise maagd, tenzij vanwege haar zuiverheid in geloof, hoop en liefde?
De maagdelijkheid die Christus verlangt in het hart van de Kerk, legde hij vast in het lichaam van Maria.
Maar de Kerk kon alleen maagd zijn, als zij een verloofde heeft, waaraan zij zich geheel kon toevertrouwen; en hij is de zoon van een maagd”.
De Kerk moet een maagdelijke integriteit hebben.
Wat we van Jezus Christus ontvangen hebben, overgeleverd aan ons door de Apostelen en bewaard en onderwezen door de Kerk twee duizend jaar lang, mag nooit veranderd worden.
Zelf pausen en Concilies kunnen het Geloof niet veranderen.
De ware Kerk van Christus gaat niet in dialoog met andere godsdiensten.
Er is maar één ware godsdienst, door Jezus Christus aan ons geopenbaard.
De Kerk heeft de verantwoordelijkheid alle naties te onderrichten, zoals de Heer bevolen heeft: "Gaat de hele wereld door en predikt het Evangelie aan ieder schepsel.
Wie gelooft en gedoopt is zal zalig worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden” (Marcus 16,16).
Het Heilig Misoffer en de Sacramenten kunnen niet veranderd worden.
De H. Mis moet haar oorspronkelijke waardigheid en plechtigheid bewaren.
Als de Kerk haar maagdelijke integriteit verliest, dan wordt zij als de Scharlaken Rode vrouw, de overspel plegende hoer waarvan sprake is in de Apocalyps van Johannes.
Zij zou haar Goddelijke Bruidegom, Jezus Christus in de steek laten, en de zondige wereld omarmen.
Dat is precies wat gebeurde bij met Tweede Vaticaans Concilie, dat streefde om de wereld te behagen.
Maar de Ware Kerk leeft voort als de Bruid van Christus.
Velen ergeren zich aan de woorden van Franciscus Bergoglio: "De meeste bewoners van deze planeet verklaren zichzelf als gelovigen.
Dit moet leiden tot dialoog onder de godsdiensten.
We moeten steeds bidden en samenwerken met andersdenkenden…”.
Het Ene Ware Heilige Katholieke Geloof, wordt als het ware samengevoegd met de andere godsdiensten van de wereld, als de gelijke van al die anderen.
Men zou een boek kunnen schrijven van al de ketterijen, die uit de mond komen van deze pauselijke bedrieger.
Is Franciscus zelfs een Christen?
De Kerkleraar Petrus Canisius zegt: NEEN!
Wie wordt een Christen genoemd?
Hij, die de Leer belijdt van Christus en Zijn Kerk.
Vandaar, wie echt Christen is veroordeelt en veracht geheel en al de dwalingen van het Jodendom, Islam en ketterse sekten.
We moeten echter de belijders van deze valse godsdiensten niet haten, maar liefhebben en voor hen bidden, dat zich bekeren tot Christus en Zijn Evangelie en zich laten dopen.
Ondertussen moeten wij zelf zorgen maken over onze zaligheid zoals de Apostel Paulus ons leert: "Mijn geliefden, omdat gij altijd gehoorzaam zijt, wees het dan ook niet alleen wanneer ik bij u ben, maar in mijn afwezigheid nog veel meer.
Bewerk uw heil met vrezen en beven.
Want God is het, die naar zijn welbehagen in u het willen uitwerkt en het handelen.
Doet alles zonder morren en aarzelen, opdat gij onberispelijk moogt zijn en ongerept, vlekkeloze kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht”(Filippenzen 2,12-15)
 
Fr. Louis Campbell