De Heilige NICOLAAS*

 
De Heilige NICOLAAS: Bisschop en Belijder: Blij geven…!
Vreugdedag voor onze kinderen.
Al die geschenken zijn al een voorvreugde van het Kerstfeest.
Zulke gezinsfeesten behoren ook tot de Liturgie; Ze moeten gevierd worden met behoud van de godsdienstige karakter en volle waarde.
Sterfdag: (volgens martyrologium): 6december 350.
Grafkerk: Eerst in Myra, sedert 1087 te Bari in Apulië (Italie) (Benedictijner kerk).
Zijn feest werd eerst in de 11de eeuw in de Romeinse Kalender opgenomen.
Leven: Nicolaas was geboren in Patara in Licië.
Zijn ouders waren lang kinderloos en hadden hem van God door veel bidden afgesmeekt.
Op jeugdige leeftijd verloor hij zijn ouders.
Hulpvaardig was hij in het bijstaan van armen en noodlijdenden.
In zijn vaderstad leefde een arme edelman, die drie huwbare dochters had; hij kon ze niet uithuwen, daar hij geen bruidsschat voor hen had.
Toen kwam hij op de afschuwelijke gedachte, de onschuld van zijn dochters voor geld prijs te geven.
Toen Nicolaas dit vernam, wierp hij op een nacht door het venster een zak zoveel geld als voor één meisje nodig was.
Hij deed hetzelfde in een tweede en derde nacht.
Op een zeereis stilde hij door gebed een storm: daarom wordt hij als patroon van de schippers vereerd.(vandaar ook is Sint Nicolaas de patroon van de grote koopstad aan het IJ en de Amstel: AMSTERDAM, het vroegere vissersdorp.
 

Afbeelding invoegen

Ook moest hij voor het Geloof gevangenschap verduren.
Later werd hij op wonderbare wijze bisschop van Myra.
Hij nam aan het Concilie van Nicea deel.
In zijn bisschopsstad stierf hij een kalme dood.
Met de woorden: "In Uw hand beveel ik mijn geest”.
In het Oosten wordt Nicolaas buitengewoon vereerd als de grote wonderdoener en verkondiger van Gods woord, als spreker van de Vader. Toepassing: Het huiselijke Sint Nicolaas feest zouden wij weer meer liturgische waarde kunnen geven.
Over de tot blijdschap stemmende geschenken willen wij liturgische zegening afbidden, dat zij voor de kinderen een uitwerking hebben als sacramentaliën.
Ook in het blijde geven ligt een stuk Christendom.
De viering van de Mis (Statuit…): Wij zien in de priester de eerbiedwaardige bisschop naar het altaar gaan.
Nicolaas is op zijn beurt echter de afbeelding van de goddelijke Hogepriester, die nu in de Mis naar de poort van Jeruzalem optrekt om het Offer van de Verlossing te brengen.
En wij met Nicolaas "de trouwe knecht” zijn, die de talenten van het Geloof en de Genade goed besteed en verdubbeld heeft; vandaag in het Heilig Offer komt de Heer om rekenschap te vorderen (elke Mis is tegelijkertijd een rechtszitting): "De armen overlaadt Hij met goederen, de rijken zendt Hij met lege handen heen”.
In het Offermaal (communie) laat Hij ons deelnemen aan de vreugden, die Nicolaas al in aanschouwing geniet, wij eerst in geloof bezitten (evangelie).
Mogen wij door de gebeden van de heilige Nicolaas voor het vuur van de hel bewaard worden.