De Engel des Heren

 
 
 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt
- En ze heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet.....
Zie de dienstmaagd des Heren
- Mij geschiede naar uw woord..
Wees gegroet.....
En het Woord is vlees geworden,
- En het heeft onder ons gewoond..
Wees gegroet.....
Bid voor ons heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.Door Christus onze Heer.
Amen.