De Allerheiligste Drie-eenheid, hoogfeest

 
Epistel
Rom. 11, 33-36
O diepte der rijkdommen van Gods wijsheid en kennis!
Wat zijn toch Zijn oordelen ondoorgrondelijk en Zijn wegen onnaspeurlijk!
Wie immers heeft ooit de gedachten des Heren gekend, of wie is Zijn raadsman geweest?
Of wie gaf er eerst aan Hem, zodat hij recht kreeg op vergelding?
Want alles is uit Hem en door Hem en voor Hem.
Aan Hem de glorie in eeuwigheid.
Amen.
 
Evangelie
Mt. 28, 18-20
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dan, en onderwijst alle volkeren, en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; en leert hen onderhouden alles, wat Ik u bevolen heb.
En ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen