Achtste zondag na Pinksteren

 
Epistel
Rom. 8, 12-17
Broeders, wij hebben wel verplichtingen, maar niet tegenover het vlees, dat wij naar het vlees zouden moeten leven, want als gij leeft naar het vlees, zult gij zeker sterven; maar als gij door de geest de werken van het vlees doet sterven, dan zult gij leven.
Want allen, die door de Geest van God worden gedreven, dat zijn kinderen van God.
Immers, gij hebt geen slavengeest ontvangen, om weer te leven in vrees; maar gij hebt een geest ontvangen, waardoor wij tot kinderen zijn aangenomen en roepen: Abba (Vader).
Immers de Geest Zelf getuigt aan onze geest, dat wij kinderen van zijn van God.
Maar zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.
 
Evangelie
Lc. 16, 1-9
In die tijd hield Jezus Zijn leerlingen de volgende gelijkenis voor: Er was eens een rijk man, die een rentmeester had; en deze werd bij hem aangeklaagd, dat hij zijn goederen verkwistte.
En hij liet hem roepen en zei tot hem: Wat hoor ik daar van u?
Gij hebt verantwoording te doen van uw beheer; want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
Toen dacht de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik beginnen, nu mijn meester mij het rentmeesterschap afneemt?
Spitten kan ik niet, en bedelen, daarvoor schaam ik mij!
- Maar ik weet al, wat ik zal doen, opdat zij mij in huis zullen opnemen, wanneer ik als rentmeester ben afgezet.
Hij liet dan de schuldenaars van zijn heer een voor een bij zich komen.
En hij vroeg aan de eerste: hoeveel zijt gij aan mijn heer schuldig?
En deze antwoordde: honderd vat olie.
En hij sprak tot hem: Hier, neem uw schuldbekentenis, ga gauw zitten, en maak er vijftig van.
Vervolgens vroeg hij aan een ander: En gij, hoeveel zijt gij schuldig?
En deze antwoordde: honderd mud tarwe.
En hij sprak tot hem: Hier, neem uw schuldbekentenis, en maak er tachtig van.
En de eigenaar prees in de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg te werk was gegaan.
Want inderdaad, de kinderen van deze wereld gaan onder elkander met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht.
Ook Ik zeg tot u: Maakt u vrienden door middel van de mammon, zo vol ongerechtigheid, opdat zij u bij uw sterven opnemen in de eeuwige woontenten.
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen