9de ZONDAG na Pinksteren.

 
"Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt….”
 
De lezingen van vandaag staan akelig dicht op wat we zien in deze tijd.
De Voorspelling van de ondergang van Jeruzalem, die in het jaar 70 gebeurde met het beleg en verwoesting van Jeruzalem door de romeinse veldheer Titus is te vergelijken met het afvallige Rome en de verwording van de conciliekerk met haar valse leer….ongeldige sacramenten….
Waarom?
"Omdat ge de tijd van uw ontferming niet hebt erkend…”(Luc.19,44)
Ja, dat was zo in het Oude Testament met het Joodse volk.
Slechts een kleine rest bleef trouw aan het geloof in de ware God van de Wet en de Profeten.
De grote massa heeft de tijd van ontferming niet erkend.
Zo gebeurde het ook in het Nieuwe Testament.
Het modernisme en de wereldse geest zijn de Kerk binnengedrongen en heeft de overhand gekregen vijftig jaar geleden met de komst van het tweede Vaticaans Concilie.
De concilie kerk is bezweken voor de verleiding van de wereld.
Zij heeft de tijd van ontferming niet erkend.
Zij heeft geen Genade en Waarheid meer.
In het laatste boek van de H.Schrift, Apocalyps van Johannes 18,4: Daar spreekt CHRISTUS tot de kleine rest, die trouw bleef aan de Traditie van het ware overgeleverde Geloof deze geheimzinnige woorden:
 
 

Afbeelding invoegen

"Gaat uit van haar mijn volk, om geen deel te hebben aan haar zonden! en geen deel te krijgen aan haar plagen.
Tot de hemel zijn opgestapeld haar zonden.
God gedenkt haar ongerechtigheid”… (Apoc.18,4)

De zonden van de concilie kerk zijn talrijk maar de voornaamste is wel de afschaffing van het H. Misoffer en de verwoesting van de altaren en plaatsing van de tafel.
Ook de ketterse dwaling dat alle godsdiensten gelijk zijn.
Wanneer we kijken naar de huidige wereld en de chaos overal zien, dan bekruipt ons een gevoel van angst en onzekerheid.
De trieste massa vervolgde christenen die van huis en haard worden verdreven, en moeten vluchten voor hun geloof en leven.
Wanhoop en gevoelens van droefheid en machteloosheid overvalt ons.
Daarom moeten we niet verbaasd staan als we de Kerk horen zingen: "O God, nijg toch Uw oor tot mij! Haast U toch om mij te helpen.
”Keer u nog een weinig tot ons.
Laat u nog eens verbidden.
In de mis van vandaag neemt de 53ste Psalm een grote plaats in: "O God kom mij te hulp door Uw Naam, En verschaf mij recht door Uw kracht!
Hoor naar mijn smeken, o God.
Luister naar het gebed van mijn mond, want vreemden staan tegen mij op; En geweldenaars belagen mijn leven.
Neen, ze houden God niet voor ogen.”(Psalm 53)
Wie zijn die vreemden en geweldenaars?
Kijk, naar al die landen en volken die gebukt gaan onder de onderdrukking van goddeloze machten: de vijanden van het christendom.
Wat daar gebeurt kan ook hier eens komen.
Daarom is het helemaal niet overbodig, wanneer wij zingen we bij het Alleluia: "Red mij van mijn vijanden, o God, bescherm mij tegen mijn verdrukkers”.
Maar de inwendige vijand, de op ons aan stormende gedachten en begeerten, de zielenstrijd in ons binnenste.
De Apostel noemt de vele zonden van het uiverkoren volk in de woestijn op en voegt daaraan toe: "Dit alles is opgeschreven tot een waarschuwing voor ons”.
Want zoals de Israëlieten uitverkoren waren om bezit te nemen van het Beloofde Land, maar door die zonden zich die uitverkiezing onwaardig maakten, zo kunnen ook wij onze roeping verliezen, als we daaraan niet beantwoorden.
Vandaar de waarschuwing van de Apostel Paulus: "Wie meent, dat hij staat, laat hij toezien, dat hij niet valle”.(1Cor.10,13)
Wat bedoelt de apostel Paulus met deze waarschuwing?
Heb zorg voor je ziel en zaligheid.
Zolang we leven loopt onze ziel gevaar.
Maar God zal niet toelaten dat we boven onze krachten worden beproefd .
Het Heilige MISOFFER toont ons waar de krachten zijn, die ons dat grote werk van onze ziel en zaligheid met het gewenste succes zullen doen bekronen: onze goede wil.
Maar vooral de kracht van Christus’ Offer.
AMEN!
 
H. Havee