7de zondag na Pinksteren

 
In het epistel van vandaag spreekt de Apostel Paulus over de zwakheid van het vlees.
Onder het ‘vlees’ verstaan we de gevallen menselijke natuur.
In zijn brief aan de Galaten schrijft hij over de werken van het ‘vlees’: "Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees…welnu de werken van het vlees zijn bekend: die zijn: ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, twist afgunst, gramschap, partijzucht, verdeeldheid en scheuring, nijd en dronkenschap en dergelijke”(Galaten 5,17;19,21)
Als gevolg van de werken van het vlees, heeft onze gevallen natuur altijd haar torens van Babel gehad, haar Satanische idolen en wereldse filosofieën, haar moordende veroveringen en geheime samenzweringen.
 
Maar bij het noemen van het woord "samenzwering” lopen mensen lachend weg en trekken ongelovig de schouder op, ofschoon samenzweringen er altijd geweest zijn, van de menselijke geschiedenis vanaf de dag toen Satan Eva verleidde.
Zelfs nu op deze late datum zijn mensen onwillig te geloven dat de verwording van onze samenleving te wijten valt aan de sluwe ondermijning en integreren van de vijanden van GOD, van zijn Kerk en van de mensheid zelf.
 
Maar er moet een reden zijn waarom de US van Amerika gevallen is voor de homo-agenda, zoals ook Canada, Nederland, België, Spanje en de meeste andere landen.
 

Afbeelding invoegen

Dat is het juist – de homo-agenda – "Een recht is een recht” zeggen ze, en roepen voor de wettelijke erkenning van homohuwelijken.
Zal nu iemand tevoorschijn treden die het opneemt voor de rechten van andere leveranciers van perversie?
Maar ze zijn al aan het werk!
De weg is al open voor de totale ineenstorting van de menselijke samenleving, waar kwaad wordt beschouwd als goed, en goed wordt gezien als kwaad.
"Wee, die wat kwaad is goed durft noemen, zegt Isaïas, die duisternis maken tot licht, die wat bitter is laten doorgaan voor zoet. Wee, die wijs zijn in eigen ogen”(Isaïas 5,20,21).
 
Natuurlijk begon het verderf niet gister.
De VS v.Amerika en praktisch alle landen vielen allang voor de seculiere humanisten.
God is niet meer Rechter.
Zijn Geboden staan onder het oordeel van de wereld.
Alle regeringen gaan tegen God tekeer en Zijn Gezalfde, Jezus Christus, zoals de psalmist voorzegt heeft: "Waarom razen de volken, bluffen de naties, komen koningen der aarde bijeen, spannen de vorsten samen tegen Jahweh en zijn Gezalfde. Laat ons hun ketenen verbreken en ons van hun boeien ontslaan!”(Psalm 2,1,2)
 
Hoe doen ze dat?
Wat we hebben is een samenzwering van de verschillende belangen groepen, die werken om de traditionele normen en waarden omver te werpen, zoals we dat zien in dit rapport van Riccardo Cascioli, dat zegt waarom pro-life NGO (niet gouvernementele organisaties) van sommige U.N. bijeenkomsten worden buitengesloten.
 
Klaarblijkelijk bestaat er een plan, dat al jaren loopt, om NGO’s van het besluitvormingsproces in diverse instanties en commissies van de U.N.uit te sluiten.
De reden is simpel: Er zijn machtige anti-geboorte, pro-abortus, ecologische en homoseksuele lobby’s, die proberen reproductieve rechten – abortus en contraceptie - als fundamentele mensenrechten te presenteren en het gezin te vernietigen door homoseksuele verbintenissen gelijk te stellen met andere soortgelijke.
De strategie is om internationale documenten te vervaardigen, die wijzen in deze richting, zodat zij instrumenten kunnen worden om druk uit te oefenen op landen met een andere tegenovergestelde wetgeving.
Vanuit dit standpunt zijn NGO’s die Pro-Life zijn en voor het gezin ‘vijanden’, die moeten worden buitengesloten, om moeilijkheden te voorkomen”. (Rome, 29 juni, 2005, Zenit.org)
 
Dit is slechts één van de redenen, waarom dit overal in de wereld gebeurt.
Maar niemand durft het zo te noemen.
 
We hoeven niet versteld te staan, dat het zelfde bederf de geestelijkheid heeft ingehaald en dat boosdoeners door de Kerkelijke leiders van boven naar onder worden beschermd en de hand boven het hoofd gehouden.
De Katholieke Kerk is altijd de verdediger geweest van waarheid en recht, maar is nu het mikpunt van de samenzweerders, die de rangen van de geestelijkheid zijn binnengedrongen en zijn bevorderd tot de hoogste posten van de Kerk.
Maar ze komen voor verrassingen te staan.
Rome is niet de Kerk, noch het Vaticaan!
Ze vormen een deel van de buiten, externe structuur, die doorzeefd is van anti-kerkelijke samenzweerders, zoals een gebouw dat is van termieten. Maar de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië (+374) zei van de Ariaanse ketters, die in de vierde eeuw bijna de hele Kerk beheersten: "Zij hebben de gebouwen; wij echter het GELOOF”.
 
Opdat wij niet geloven, dat alle instituties in gebreken blijven, laat ons herinneren, dat de Heilige Katholieke Kerk een goddelijke instelling is, door Jezus Christus gesticht, die het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Kerk.
Gelijk haar Meester vóór haar, zo ook is de Kerk nu slachtoffer van een satanische ‘samenzwering’, die erop uit is de Kerk te vernietigen, zoals ze dat gedaan heeft met haar Heer, Jezus Christus.
"En ik zelf was een argeloos lam dat naar de slachtbank werd geleid en ik wist niet eens, dat ze tegen mij aanslagen smeedden.
Kom, laat ons de boom in zijn volle kracht vellen en Hem uit het land der levenden rukken, zodat zijn naam niet meer wordt genoemd”(Jeremias 11,19)
Nu gingen de farizeeën heen en spanden tegen hem samen, hoe ze Hem in het verderf zouden storten (Mattheus 12,14).
Zelf droeg Hij het Kruis.
Zo trok Hij naar buiten naar de zogenaamde Schedelplaats, die in het Hebreeuws Golgotha wordt genoemd.
Daar kruisigde men Hem…”(Joh.19,17,18).
De ware Kerk nu, die "als een argeloos lam naar de slachtbank wordt geleid” ondergaat haar eigen kruisiging in navolging van haar Heer.
De Kerk is in eclips, zoals Onze Lieve Vrouw te La Salette in 1846 heeft voorzegt, maar is niet vernietigd.
Door de tussenkomst van haar Onbevlekt Hart zal zij uiteindelijk triomferen.
Ondertussen vinden we troost in de woorden van de Prins der Apostelen, de eerste Paus PETRUS: "Geliefde, staat niet verbaasd over de brand der beproeving, die bij U uitslaat, alsof u iets vreemds overkwam!
Maar verheugt U veeleer, naarmate ge deel hebt aan het lijden van Christus, opdat ge ook blijde moogt juichen als zijn glorie verschijnt.
Zalig zijt gij zo om Christus’ naam smaad ondergaat; want dan rust op U de Geest der glorie, de Geest van God…
Want de tijd van het oordeel is daar, dat begint met het huis Gods…
Daarom ook moeten zij, die naar Gods Wil lijden verduren, hun zielen veilig stellen bij de getrouwe Schepper, door het goede te doen…”(1Petrus 4,12-13;17-19).
AMEN!
 
H. Havee