5de Zondag na PASEN.

 
In het evangelie van vandaag horen we de belangrijkste woorden, die we ooit te horen krijgen:

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: zo gij de Vader in Mijn Naam iets zult vragen, zal Hij het u geven"…vraagt en je zult verkrijgen, opdat je vreugde volkomen zij…(Joh.16,23..)

De wereld heeft een heel ander plan – vertrouw op geld…je toekomst ligt in wat je hebt. ..investeer…in aandelen…de banken zijn de moderne tempels…
Maar goud en geld zijn vergankelijk en de aandelen markten vallen… en financiële crises doen zich regelmatig voor…

"Daarna zag ik een engel uit de hemel neerdalen…. en riep met machtige stem:
"Gevallen, gevallen het grote Babylon! Het is een woonplaats van duivels geworden…een schuiloord van alle onreine geesten…en toevlucht van allerlei onreine, afschuwelijke vogels…wee, wee, Babylon, de grote stad…in één uur is uw oordeel gekomen… (Apocalyps 18, 10,19)

Maar onze kleine Moeder Kerk gaat door in haar Liturgie met het vieren van de Paas geheimen.
Christus is verrezen en dankbaar looft Hij hierom Zijn hemelse VADER, van wie Hij is uitgegaan en tot Wie Hij spoedig zal terugkeren.
In Zijn afscheidsrede bij het laatste Avondmaal leerde hij ons, hoe wij met hem zouden kunnen omgaan na zijn heengaan uit de wereld.
 

Afbeelding invoegen

Er breekt voor zijn leerlingen en ook voor ons een nieuwe toekomst aan, een nieuw leven, een leven waarin zij met CHRISTUS omgaan onzichtbaar, maar toch werkelijk.
Dit leven zal bestaan in een leven in de wereld, maar zonder van de wereld te zijn.
Wij leven in een tijd van de scheiding der geesten.
Dat betekent in de woorden van Jezus: "Wie niet voor mij is is tegen mij…"
Ja, wij leven in de wereld, maar, zegt Chrisus, wees niet van de wereld.
De wereld van vandaag is een goddeloze wereld waarin Satan als het "mysterium iniquitatis" ofwel als het geheim van het kwaad bij uitstek, werkzaam is.
Christus noemt hem de vorst van de wereld.
Nagenoeg elke dag worden we geconfronteerd met vormen van geestelijk en lichamelijk kwaad.
Van de oorspronkelijke schoonheid en grootheid waarmee God de mens geschapen heeft is zeer weinig overgebleven.
In de menselijke samenlevingsvormen, zoals huwelijk en gezin heerst wanorde en tweespalt, scheiding, strijd en burgeroorlog.
Een ongekende genotzucht op allerlei gebied is hier de oorzaak van.
Vernietiging van geloof, maatschappij en milieu en zelfvernietiging nemen ongekende vormen aan.
De zonde eist zelfs met succes bestaansrecht .
Doordat in nagenoeg alle landen van de wereld de natuurwet en de goddelijke wetten niet meer als uitgangspunt voor de grondwet gelden, wordt langzamerhand maar zeker het kwaad in tal van vormen gelegaliseerd ofwel wettelijk erkend.
Bekende voorbeelden hiervan zijn de legalisatie van abortus, drugs en prostitutie, actieve zelfdoding onder het mom van euthanasie.
Wanneer zowel de natuurlijke als de bovennatuurlijke kennis van GOD wordt verworpen, stelt de mens zichzelf centraal door zich tot norm van zijn doen en laten te verheffen.
Mensenrechten….dialoog, dus geen echte verkondiging meer van het Katholieke Geloof
Hoezeer ook de Romeinen uit de begintijd van het Christendom op godsdienstig en zedelijk gebied waren afgedwaald, nooit zijn prostitutie, abortus, echtscheiding, homo-sexualiteit enz. gemeengoed geworden dat zij maatschappelijk werden geaccepteerd en gelegaliseerd.
Dit is in onze dagen wel in toenemende mate het geval.
Wij als kleine rest gelovigen van de Moederkerk, wat moeten wij doen, opdat wij niet ten ondergaan in deze wereld van goddeloosheid: dat wij trouw blijven aan CHRISTUS …ut fideles inveniantur…opdat wij trouw mogen worden bevonden....
In deze tijd van de scheiding der geesten, laten we zien door welke geest wij ons laten leiden.
Laat dat de Geest van Christus zijn, de H.Geest.
Op zijn komst gaan wij ons voorbereiden met vurige ijver en trouw en groot geloof en verlangen.
De komende dagen, morgen, dinsdag en woensdag zijn de KRUISDAGEN: BIDDAGEN… Litanie van Allerheiligen…
De H. MIS bijwonen zoveel als mogelijke is want dat is de bron van alle genaden, die wij nodig hebben.
Hier in het Heilig MISOFFER is CHRISTUS ons het meest nabij met Zijn Genade en Waarheid.
Amen!
 
H. Havee