4de Zondag na PASEN

 

"CHRISTELIJK LEVEN IN DE GEEST"

Met de verrijzenis van de doden is JEZUS ‘verheerlijking nog niet voltooid.
Hij gaat naar de VADER om ook als mens Zijn troon en de heerschappij over de wereld in bezit te nemen als de verheerlijkte ,"HEER".
Aan Zijn zichtbare tegenwoordigheid komt een einde en Hij verlaat de leerlingen, Zijn Kerk, om hun in Zijn plaats de H.GEEST te zenden; door Hem zal Hij onzichtbaar, op geestelijke wijze bij hen blijven.
"Als ik niet heenga, zal de TROOSTER niet tot U komen. Ga ik echter heen, dan zal ik Hem tot U zenden". (Evangelie)
Zoals de leerlingen moeten ook wij vergeestelijkt worden.
Dan pas kunnen wij de komst van de H.GEEST tegemoet zien en dragers worden van de GEEST om de wereld te veroveren en onder de mensheid CHRISTUS’ Rijk op te richten, ondanks alle tegenwerking en hinderpalen.
"Ik ga tot de VADER".
Een oproep tot vergeestelijking, tot onthechting aan het stoffelijke, het zichtbare, het vergankelijke.
Dat is een gedachte die steeds terugkomt in de Liturgie: wij moeten leren bidden: terrena despicere et amare caelestia….het aardse te verachten en het hemelse te beminnen.
De Concilie kerk heeft het omgekeerd: het aardse beminnen en het hemelse verachten.
Paus Paulus VI was daar de grote voorstander van.
 

Afbeelding invoegen

Hij bewonderde de MENS…Van de Novus Ordo mis/eucharistieviering zei hij: dit is de CULTUS van de MENS.,
Neen, dat kan en mag niet.
De mens moet God dienen.
De Liturgie vraagt van ons in deze dagen vooraf gaand aan Pinksteren: dat wij hart en geest tot de verheerlijkte CHRISTUS verheffen.
"Ik zal U de Trooster zenden"…
Hij verlaat ons.
Wij zullen zijn zichtbare aanwezigheid missen, maar in Zijn plaats komt de H.GEEST…de < vivificans, zo belijden we in het Credo…in SPRITUM Sanctum, Vivificantem..die uit de VADER en de ZOON voortkomt.
De H. Geest brengt ons tot leven, met het Sacrament van het VORMSEL, het pinkster sacrament.
Het maakt ons tot moedige strijders voor CHRISTUS.
Hij is ook de HEILIGMAKER.
Hij maakt ons heilig.
Er bestaat voor ons Christenen een hogere wereld, de wereld van het hiernamaals, van het eeuwige, van de Bovennatuurlijke orde van God.
Het grote middel tot "christelijk leven in de Geest" is meeviering van de H. MIS.
Hier doen wij afstand van alle eigen, menselijke, enkel op het aardse gerichte geest.
Hier ontvangen wij het vergeestelijkte, verheerlijkte Vlees en Bloed des Heren, waaruit Zijn H. GEEST in de rijkste overvloed op ons overstroomt.
Gebed: O God, Gij maakt (door de H.Geest) de harten van de gelovigen één van zin.
Laat uw volk dat beminnen, wat gij beveelt, en verlangen, wat gij belooft opdat onze harten te midden van het wisselvallige van het aardse daar verankerd zijn, waar de ware vreugden zijn.
Door Christus onze Heer.
Amen!
 
H. Havee