2de Zondag van de ADVENT

De Liturgie is de bron van het Geloof.
Je leert het Geloof door de Liturgie.
Zo ook deze zondag!
Zij bevat een hele reeks voortreffelijke woorden, waar we een hele week ons voordeel mee kunnen doen. De Mis van vandaag is rijk aan wijding.
Zij werkt op ons gevoel.
Ze is vol VREUGDE: "Vol majesteit zal de Heer zijn stem doen horen tot vreugde van uw hart”….
”Wat was ik blij toen men mij zei: we gaan op naar het Huis des Heren…”.
"Verblijdt U, heidenen, tezamen met zijn volk”.
"Op Jeruzalem, bestijgt de hoogte en aanschouw de vreugde die God U zendt…”
 
De Kerk is vandaag vreugdevol gestemd.
De ziel en de Kerk verhouden zich tot elkaar als een kind tot zijn moeder.
Een kind vertoont de trekken van zijn moeder.
Met de Kerk leven wil zeggen: de gedachten en gevoelens van de Kerk tot de onze maken.
Laten we dus proberen vandaag eveneens vol vreugde te zijn.
Laten we de Blijde Boodschap van de komst van CHRISTUS beantwoorden met dankbare VREUGDE.
De rampen van deze tijd en het lijden, dat vanuit een duistere hoek ons zo maar overvallen kan…vreselijke aanslagen, die dood en verderf zaaien onder onschuldige mensen…en dat allemaal door de vijanden van Christus Kruis.
Dat raakt ons met verslagenheid en zorg.
 

Afbeelding invoegen

Dan kijken we om ons heen en vragen ons af, waar gaat dat naar toe?: Wie kan ons redden? …waar is onze redder…en dan is het antwoord van Simon Petrus het enig juiste: "Heer, naar Wien zouden we gaan?
Gij hebt WOORDEN van eeuwig leven; wij geloven en weten: Gij zijt de Heilige Gods. (Joh.6,67).
Dat zei hij, nadat Jezus gesproken had: "Ik ben het levend Brood dat uit de Hemel is neergedaald.
Zo iemand eet van dit Brood, zal hij leven in eeuwigheid.
En het brood dat ik zal geven is mijn vlees voor het leven van de wereld…”(Joh.6.51).
Dit was voor velen toehoorders teveel om te geloven, en velen gingen heen.
Toen zei Jezus tot zijn leerlingen: Wilt ook gij soms heengaan?
En toen zei Simon Petrus…en wij met hem nu: Heer, tot wien zouden wij gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven…wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”
En daarin vinden wij troost en kracht in deze angstige en onzekere tijden..vooral hier in het Jeruzalem van de Kerk…nergens anders….
Hoe komt Christus in het Jeruzalem van de Kerk en van de met genaden overladen ziel.
Het antwoord is: Hij komt als: Verlosser, als Leraar, en als Priester.
 
Als Verlosser.
Uit onze naam stuurt Johannes de Doper een boodschap naar Christus met de vraag: "Zijt gij de Verlosser der wereld”?
Ja, dat ben ik!
Nog steeds is Hij de geneesheer en de Zaligmaker van de mensen… blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden staan op en aan de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Dat was het antwoord aan Johannes, die toen in de gevangenis van Herodes zat, omdat hij Herodes die de huwelijkswetten had overtreden, had vermaand.
Dat is het programma van de Verlosser-Christus in zijn Jeruzalem.
Ook ik hoorde daarbij.
Ook wij waren blind voor de geestelijke schoonheid, en Hij heeft ons doen zien.
Ik was lam op de weg naar de Hemel, maar Hij heeft mij doen gaan.
Ik was doof voor de stem van de Heer.
Hij heeft mij de oren geopend. (Efetha: wordt geopend).
Ik was geheel overdekt met de uitslag van mijn zonden.
Hij heeft mij in het bad van de wedergeboorte en de stoel van de boetvaardigheid gereinigd.
Ik was dood naar de ziel.
Toen kwam het uur, waarop de doden de stem van de Zoon van God hoorden en levend werden.
Ja, dat is de Blijde Boodschap van deze dag: Christus is de geneesheer en de redder van onze zielen en de Kerk is het grote herstellingsoord.
Bij Hem vinden wij troost en kracht in deze moeilijke tijden.
Waar kunnen wij beter terecht om troost en kracht dan bij Hem, die gezegd heeft: Ik zal met U zijn tot het einde der tijden.
 
Als Leraar:
Christus komt opnieuw in het Jeruzalem van de Kerk en zijn woord is waarheid: "Aan de armen wordt het Evangelie verkondigd”
Daarom zingen we bij het begin van de Mis: "Volk van Sion, zie de Heer zal opstaan om de volken te verlossen en Hij zal doen horen de majesteit van zijn stem tot vreugde van uw hart”.
Ja, dat is weer een rijk bezit van het messiaanse Jeruzalem: Christus komt er en brengt ons daar de Blijde Boodschap.
Wij horen nog steeds de stem van Christus.
Hij heeft niet alleen twee duizend jaar geleden gesproken, ook nu nog klinken zijn woorden na. "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan”.
Christus zal zijn stem doen horen heel het kerkelijk jaar door.
Dat doet Hij met Kerstmis, bij de kribbe.
Dat doet Hij in de Vastentijd, vanaf het Kruis.
Dat doet Hij vol heerlijkheid met Pasen, vanuit het graf.
Hij laat zijn stem weerklinken bij zijn Hemelvaart vanaf zijn koningstroon zittende aan de rechterhand van Zijn Vader.
Hij doet vol majesteit zijn stem horen met Pinksteren door de H.Geest.
En op de jongste dag zal Hij wederkomen gezeten op de wolken des hemels bij het laatste oordeel.
 
Als Priester:
De grote dag voor Jeruzalem was de dag waarop Christus als haar Koning de stad binnentrok om daar zijn verlossend offer te gaan brengen.
Ook in het Jeruzalem van de Kerk komt Christus zijn Offer vernieuwen, ons voor ogen stellen.
Vandaar het prachtige gebed: "Wek onze harten op o Heer, om voor Uw eniggeboren Zoon de wegen te bereiden, opdat wij door Zijn komst U met gezuiverde harten mogen dienen”.
Tot besluit wil het Jeruzalem, dat de Kerk is, voor ons al haar schatten in een woord samenvatten: Het is het Kerstgeschenk dat Christus ons brengen wil:
"God op wie onze hoop gericht is, moge Hij u vervullen met alle vreugde en vrede door het bezit van het Geloof, opdat uw hoop overvloedig moge toenemen door de kracht van de H.Geest”.
AMEN!
 
H. Havee