27 december: H. JOHANNES

De Apostel Johannes, die dieper dan de anderen de onmetelijkheid van de GODHEID mocht peilen, was om zijn deugdzaamheid bijzonder aangenaam aan Jezus, aan wiens borst hij bij het laatste Avondmaal mocht rusten en de stromen dronk van de verheven leer en door wie hij vervuld werd met de geest van wijsheid en verstand.
Hij heeft aan de Kerk van God het verheven 4de Evangelie geschonken, waarin hij als de adelaar tot de hoogste hoogten van de Godheid opstijgt.
Hoe dierbaar zijn ons bijv. de Afscheidsreden van de Heer bij het laatste Avondmaal!
Hij heeft ons het enige profetisch boek van het Nieuwe Testament nagelaten: de geheime Openbaring ofwel de Apocalyps.
Het is het boek van het Wereldgericht.
Wij zien in ontstellende voorstellingen een juist afgepaste reeks van elkaar opvolgende strafgerichten van God over de wereld, over de Kerk, over de geloofsafval van deze tijd, de eindtijd.
Lees Apocalyps 14: Gevallen, gevallen!
Babylon de grote hoer, die alle volken dronken maakt met de driftwijn van haar ontucht….(dit wijst op de ketterse Al-verlossingsleer nl. dat alle mensen verlost zijn bij de menswording van Christus en niet door het Kruisoffer en dat alle godsdiensten gelijk zijn etc.).
Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel, die sprak: "Ga uit van haar, mijn volk!
Om geen deel te nemen aan haar zonden en geen deel te krijgen van haar plagen.
Want tot de hemel zijn opgestapeld haar zonden.
En God gedenkt haar ongerechtigheid etc.…(Apoc.18,4)
 

Afbeelding invoegen

De heilige JOHANNES is de enige onder de Apostelen die een natuurlijke dood is gestorven, maar naar zijn wil en belijdenis was hij, omdat hij op het einde van zijn leven (ongeveer 100 jaar na Christus) in kokende olie is geworpen, dat hij wonderbaarlijk overleefde, "de Kelk van Christus” dronk.
De mis begint met het: In medio Ecclesiae…in het midden van de Kerk…
JOHANNES is in zijn geschriften de grote Kerkleraar voor alle tijden.
Hoe dikwijls spreekt hij tot ons in de Liturgie.
Zien wij ook hier de Liturgie niet alleen door het Woord, maar ook door handelingen verduidelijkend: in de Priester schrijdt Johannes door het midden van de Kerk naar het Altaar Zijn Evangelie is een authentiek en direct getuigenis van de Woorden en Werken van Onze Heer Jezus Christus.
Zo kostbaar is dit Evangelie en ook zijn brieven, dat wij ze niet genoeg kunnen lezen en in ons opnemen!
Het zijn goddelijke geschriften, want ze gaan over Hem die de wereld verlost heeft, Jezus Christus onze Heer.
AMEN!
 
H. Havee