15 Augustus: Maria Ten Hemelopneming

 
Met grote vreugde ontvangen vandaag de Engelen in de Hemel de Heilige Maagd Maria.
Nu is de volheid der tijden gekomen.
De schuld van Adam en Eva is afgekocht.
Na de nieuwe Adam (Christus), treedt ook de nieuwe Eva (Maria), binnen in het Koninkrijk.
Door een vrouw was de droefheid over de wereld gekomen en zie, door een vrouw wordt de vreugde van de Hemel aan het heelal teruggegeven.
EVA had voor al haar nakomelingen het paradijs gesloten; Maria stelt het voor alle gelovigen weer open. Dood en verderf hadden het lichaam uit het Paradijs verjaagd; vol heerlijkheid en geestelijk treedt het er weer binnen.
Na een groot gevecht, dat de aarde en de hemel in verbazing heeft gebracht, heeft de vrouw bekleed met de zon overwonnen en gaat zij binnen in de glorie tot verzekering van het geluk van heel haar nakomelingschap.
Dit was en is altijd het Geloof geweest de eeuwen door van de lange geschiedenis van de KERK: dat MARIA op het einde van haar aardse bestaan met Ziel en Lichaam in de Hemel is opgenomen.
Dit Geloof kreeg haar vaste en onveranderlijke bestendiging in de DOGMA verklaring door de Pastor Angelicus Paus PIUS XII 1 november 1950.
Ook voor de aarde is het feest van vandaag dus reden tot vreugde; want de verheerlijking van Maria is ook onze verheerlijking.  
 

Afbeelding invoegen

Maria treedt het Paradijs binnen, opdat het geheim van de komst des Heren voor de mensen zijn bevestiging zou vinden, opdat wij zouden weten, dat nu de Maagd Maria ten hemel is ingegaan, het goddelijke en het menselijke voor altijd zijn verbonden.
Wij, die Maria, toen zij nog op aarde verbleef, slechts ten dele bezaten verliezen haar om haar rijker terug te vinden.
De Heilige Maagd Maria heeft de wereld verlaten, maar haar geest blijft onder ons.
De ogen van haar lichaam zijn uitgeblust, maar haar geestelijke ogen zijn geopend en zullen schitteren tot het einde der tijden.
Dat zien wij in de talrijke verschijningen van de laatste eeuwen.
Denken we maar aan Guadaloupe in Mexico,1550.- aan La Salette in 1846, - aan Lourdes 1853, - aan Fatima 1917.
Steeds treedt zij op als Moeder van de Kerk, van het Mystieke Lichaam van Christus.
"Alle ketterijen heeft Zij overwonnen.”
En hier moet ik denken aan dat mysterieuze woord dat God sprak tot de slang, Satan in Genesis hoofdstuk 3,15: "Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost.
Zij zal u de kop verpletteren.
”In de Litanie na het Rozenkrans gebed wordt Maria aangeroepen met de titel: "Ark van het Verbond, bid voor ons.”
De Evangelist Lucas was de eerste, die Maria afbeeldde als de "Ark van het Verbond.”
De Apostel Johannes legde in zijn Apocalyps dezelfde verbinding: "En de tempel van God ging open en in zijn Tempel verscheen zijn Ark van het Verbond…en toen verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, gekleed met de zon en de( halve) maan aan haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. "(Apocalyps 11,19;12,1);
Onze verrezen Heer was niet tevreden.
Zijn heilige Moeder in deze corrupte wereld achter te laten na zijn Hemelvaart.
Paus PiusXII sprak over de Ten Hemelopneming van de allerzaligste Maagd Maria en zegt dat sommigen de woorden van de psalmist hebben gebruikt: "Sta op, O Heer in uw rustplaats: U en de Ark, die U heeft geheiligd; en heeft neergezien op de Ark van het Verbond, gemaakt van onbederfelijk hout en geplaatst in de Tempel van de Heer, als het beeld van het zuivere lichaam van de Maagd Maria, bewaard en vrij van bederf van het graf en opgeheven in de glorie van de Hemel.” (Munificentissimus Deus"1 nov.1950)
Met de dogma verklaring werd tevens het begin van de EIND-TIJd ingeluid.
We zien het in de geloofsafval in Kerk en wereld, dat na het Tweede Vaticaans Concilie enorme omvang heeft aangenomen, we zien het in de verwarring en verdeeldheid.
In deze donkere tijden gaat Onze Lieve Vrouw als de "Ark van het Nieuwe Verbond” voor ons uit in de strijd tegen Satan en de vijandige machten van de wereld, zoals de oude Ark voor de Israëlieten uitging: "Want de Ark van het Verbond trok drie dagen lang voor hen uit.
En als de Ark optrok, sprak Mozes: "Sta op, Heer en Uw vijanden stuiven uiteen”.
Die U haten vluchten weg voor uw aanschijn!” (Numeri 10,35)
Zo ook gaat Maria die in haar schoot de Zoon van God gedragen heeft, als de Ark van het Nieuwe Verbond voor ons uit.
Laten wij trouw blijven aan CHRISTUS onze Verlosser, aan het Heilig MISOFFER, dat een hernieuwing is van Christus’ kruisoffer op het Altaar. Maria spreekt altijd in haar verschijningen over de viering van: de HEILIGE GEHEIMEN.
Maria is ook vol vreugde wanneer zij ons, haar kinderen de Rozenkrans ziet bidden tot haar, die de heilige Ark is, die Christus heeft gedragen. AMEN!
 
H. Havee