11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria

"Man en vrouw schiep Hij hen…”(Genesis 1.27)
 
Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van zalige Maagd Maria moeten we Hemelse zaken overwegen.
Ook moeten we kijken naar de terugslag van deze menselijke zaken op het menselijk leven.
De Heilige Schrift zegt, dat de mens gemaakt werden naar het beeld van God en hieraan werd toegevoegd: "Man en vrouw schiep Hij hen”…(Gen,1,27)
Zij vormen dus twee onderscheiden wezens, beiden beeld en gelijkenis van God.
Een man is geen vrouw, en een vrouw ook niet een man.
In liefde geven is het wezen van het menszijn.
In liefde ontvangen en in liefde verwekken, zodat een derde persoon in de wereld komt is het wezen van het vrouw zijn.
Deze zaken zijn van God en daarom hoogst heilig, omdat zij een reflectie zijn van het Geheim van de Drie-eenheid.
We moeten wel beseffen dat in het mysterieus geheimzinnig innerlijk leven van de Drie-eenheid, God de Vader de gever is, daar de Zoon voortkomt door de Vader.
En de Heilige Geest, de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid, die is voortgebracht door de Vader en de Zoon, en dus de Liefde is van de Vader en de Zoon.
Daar we geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van God, moeten deze geheimen hun reflectie vinden de menselijke ervaring.
 

Afbeelding invoegen

In het geval van de zalige Maagd Maria, was het God zelf, die haar vruchtbaar maakte, toen zij overschaduwd werd door de Heilige Geest, zodat zij Gods eigen Zoon als Mens ter wereld bracht.
Met betrekking op het huwelijk sprak Jezus tot de Farizeeën zelf: "Hebt gij niet gelezen, dat Hij, die in de beginne de mens heeft geschapen, hen man en vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft: "Daarom zal de man vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw; en die twee zullen één vlees zijn"?
Ze zijn dus geen twee meer, maar één vlees.
Wat God dus verbonden heeft of verenigd, dat mag geen mens scheiden”. (Mattheüs 19,4-6)
Om de heiligheid van deze zaken, zijn het misbruik hiervan en de perversiteit bijzonder beledigend voor God en verdienen Zijn ergste toorn en strengste straf.
Het is dus duidelijk dat de zo juist geciteerde woorden van de Heer geen homo huwelijk insluit.
Neen, daar is zelfs geen sprake van.
Maar daar trekt de wereld zich niets van aan en valt voor de homo agenda, die Gods kastijdingen over zich afroept, zoals we nog nooit hebben gezien.
De Apostel Paulus waarschuwt voor de perversiteit van sodomie, man met man en vrouw met vrouw.
"Ofschoon ze weten wat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen die ze doen”. (Rom.1,32)
De wereld applaudisseert, de wereld lacht, maar het zal spoedig schreeuwen in wanhoop daar het zwaard van Gods rechtvaardige toorn toeslaat. God zond Zijn engel naar Sodom en Gomorrah.
"De Heer goot over Sodom en Gomorrah zwavel en vuur van de Heer uit de hemel.
Hij gooit deze steden omver en de hele landstreek, al de bewoners van de steden en de planten van de streek” (Gen.24,25).
De Katholieke Kerk leert dat er vier zonden zijn, die naar de Hemel roepen om wraak.
Moord is de eerste.
De volgende is: Sodomie!
Als sodomie zo’n groot kwaad is – en kwaad is het – dan zouden zij, die dit doen gewaarschuwd moeten worden, daar een van de geestelijke werken van barmhartigheid is: de zondaar te vermanen.
Welnu dan, zouden we dan niet mogen verwachten van een paus van de Katholieke Kerk de zondaars te vermanen?
Toch zegt Franciscus (alias Bergoglio): "wie ben ik om te oordelen”?
Maar daar bent U toch Paus voor!
Op zijn reis door Amerika ontving hij een voormalige student en zijn homoseksuele vriend met brede glimlach en warme omhelzing en kussen.
Iedere paus zou onder de plechtige verplichting staan, om deze twee homo’s te vermanen.
Maar Franciscus, geeft ergernis aan de hele kudde en brengt door de zonden van homoseksualiteit niet te veroordelen anderen tot zonde.
Dat brengt anderen er toe homoseksualiteit niet erg te vinden of modern en passend of hoort bij deze tijd.
Franciscus kan het misschien wel niet goedkeuren, maar uit zogenaamde compassie keurt hij het ook niet af.
Maar wereldse compassie is geen echte Liefde.
Wat kunnen wij anders doen dan voor hen BIDDEN en zelf innerlijk aan Gods eeuwig onveranderlijk Woord vast houden en trouw blijven.
Dit zijn zo van die gedachten die op een dag als het Goddelijk MOEDERSCHAP ter overweging worden voorgehouden.
 Het introïtus waarmee deze Mis begon, is een tekst van de grote messiaanse profeet Isaïas en luidt:
 
"Virgo concipiet, et pariet Filium…
Zie, de Maagd zal ontvangen en een Zoon baren…(Isaïas 7,14)
 
Op het Concilie van Ephese (331) werd het vastgelegd dat Maria, "de Gezegende onder alle vrouwen” de MOEDER van GOD is en de Heilige Familie van Nazareth als voornaamste voorbeeld voor de waardigheid en heiligheid van het eerbare huwelijk en voor de godsdienstige opvoeding van de jeugd ter navolging is voorgesteld.
In de Maria Major, mooie Mariakerk te Rome zijn prachtige taferelen, schilderingen te zien van de Wijzen uit het Oosten, heidenen dus, die de Geboorte van de Zoon van God uit de sterren gelezen hadden.
Zij zijn gekomen om het Kind te aanbidden.
Ja, zelfs een heidense koning uit Egypte, heidense wijsgeren, en vrienden en zijn gehele hof hebben zich tot CHRISTUS bekeerd, nadat ze gezien hadden, hoe hun 365 afgoden voor het Kind en Zijn Goddelijke Moeder in het ‘Kapitool’ op hun aangezicht neervielen.
Van deze gebeurtenis, die iedereen om zo te zeggen de onmacht van de heidense goden met de handen liet grijpen, zal de kunstenaar als een bijzonder grote uitwerking voorgesteld hebben: het moest de heidenen van Rome bij drommen in de schoot van Moeder de Kerk voeren.
Dat de christenen vervolgd werden, moest geen beletsel zijn.
God heeft het toch toegelaten, dat Zijn eigen Zoon reeds bij de geboorte de hevigste vervolgingen moest lijden.
Want nauwelijks was Hij geboren of Herodes stond Hem naar het leven.
De kinderen, die de tiran doden liet, golden van oudsher als de eerste bloedgetuigen van CHRISTUS.
In al deze voorstellingen, verschijnt Maria steeds in het hemels blauw Koninklijk gewaad, dus als THEOTOKOS, als de God barende, Moeder van God. … Ik wil eindigen met dit mooie gebed waarin wij ons scharen onder de hoede van deze machtige voorspreekster bij God:
 
"Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o Heilige Moeder van God.
Versmaad onze gebeden niet in onze noden, maar verlos ons van alle gevaren…O glorievolle en gezegende Maagd.
 
BID VOOR ONS!
Amen!
 
H. Havee