De heiligen CORNELIUS & CYPTIANUS*

 
1. Paus Cornelius(251-253) was opvolger van Paus Fabianus.
Onder hen ontstond een strijd over de behandeling van hen die van het Geloof waren afgevallen.
De Novatianen beschuldigden de Paus van al te grote toegevendheid jegens dezen en scheidden zich van de Kerk af.
De Paus zette met behulp van de heilige Lucina de gebeenten van de prinsen der Apostelen op waardige wijze bij.
Om zijn zegenrijke arbeid door zijn preken werd hij naar Centumcellae verbannen, waar hij stierf.
Aan hem richtte de heilige Cyprianus enige troostbrieven.
Ten tijde van deze paus waren er in Rome 46 priesters, 7 diakens, 7 subdiakens 42 acolieten, 52 toekomstige priesters en meer dan 400 weduwen, die ondersteund werden.
 
2. De heilige Cyprianus: Sterfdag 14 sept. 258 bij Carthago.
Leven: Tacitus Cecilius Cyprianus was vroeger als heiden advocaat in Carthago.
Thans wordt zijn lichaam te Lyon vereerd.
Hij was een krachtig zielenherder en schrander schrijver.
Hij verdedigde de eenheid van de Kerk tegen de schismatieke strevingen in Afrika en Italië.
Hij had grote invloed op de vorming van de kerkelijke tucht door wijze handhaving van de boetediscipline en het weer opnemen van de in de vervolging afgevallen christenen.
In de vervolging van keizer Decius vluchtte hij en bestuurde de Kerk door middel van brieven.
In de vervolging van Valerianus (258) werd hij onthoofd.
Zijn martelaarschap onderging hij ten aanschouwen van zijn geloofsgemeenschap bij Carthago, nadat hij nog te voren aan de scherprechter vijf en twintig goudstukken had laten uitbetalen.
De heilige Hiëronimus zegt van hem: "Het is overbodig over zijn grootheid te spreken, want zijn werken zijn helderder dan de zon”.
– Cyprianus geldt als een Kerkleraar van betekenis, wiens geschriften beroemd zijn.
Een lezing uit zijn geschriften: Een aansporing tot de martelaren, die Cyprianus zelf heeft gehouden: "Met welke lof moet ik U, martelaren, prijzen?
Met welke lofzang de sterkte van uw hart en uw standvastigheid in het Geloof verheerlijken?
Tot de roemrijkste voltooiing hebt gij de pijnlijkste folteringen verduurd…de gefolterden stonden daar dapperder dan hun beulsknechten; en over de gerechtsdienaren die sloegen en met ijzeren haken verscheurden, zegevierden de verbrijzelde en verscheurde ledematen..


Hun onoverwinnelijk geloof konden de gruwzame en langdurige folteringen niet aan het wankelen brengen, ook al hingen de dienaren van God de ingewanden buiten het lichaam.
En al werden zijn niet slechts door de martelingen aan hun ledematen, maar ook door de smarten van de wonden gepijnigd.
Vergoten werd hun bloed, dat de brand van de vervolging uitdoven, dat de vlammen en het vuur van de hel door de roemrijke bloedstroom verstikken zou.
Welk een schouwspel was dat voor de Heer, hoe verheven en groots!
Voor het oog van GOD als eed aan het vaandel en soldatentrouw aanvaard.
Zo staat het geschreven in de Psalmen, als de H.GEEST tot ons als vermanend spreekt: "Kostbaar is in de ogen van de Heer de dood van de rechtvaardigen”.
Kostbaar is deze dood, omdat hij de onsterfelijkheid met de prijs van zijn bloed loskocht: deze ontving de kroon bij de voltooiing van een deugdzaam leven.
Hoe innig en gelukkig was toen CHRISTUS, hoe gaarne heeft Hij toen voor zulke dienaren gestreden!
Christus stond hen ook in hun strijd bij! Hij beurde de strijders en belijders van zijn naam op, sterkte en bemoedigde hen.
En Hij, die voor ons eens de dood overwon, zegevierde steeds in ons”