Derde Zondag van de VASTEN

 
‘’Wie niet met Mij is, is tegen Mij…’(Luc.11,23)
 
Naar aanleiding van de duiveluitdrijving, die de doopplechtigheid van Paaszaterdag voorafging hield de Kerk heel toepasselijk de doopleerlingen de genezing voor van een stomme, die bezeten was van de duivel.
Maar als we kijken, naar de verwoesting van de Kerk en samenleving, naar de geloofsafval, naar de verduistering van de Bovennatuurlijke Orde van God in de zielen, dan kunnen we ook zeggen dat er sprake van een bezetenheid door de duivel, die door Jezus genoemd wordt: De ‘’vorst van deze wereld’. Wie dat niet ziet is even blind, stom en sprakeloos als de bezetene van het Evangelie van vandaag.
Het christendom in Europa en in Nederland heel bijzonder is een quantité négligable geworden, een verwaarloosbaar iets.
We schreeuwen moord en brand over de oprukkende islamisering van Europa.
Maar daar blijft het bij.
Bij al die demonstraties hoort of ziet men geen tekenen van een alternatieve oplossing.
In plaats van de duisternis vervloeken, kan men beter een kaars aansteken en licht maken.
Waarom niet demonstreren en met Het Kruis van Christus de straat opgaan en het Christendom verdedigen zoals de Kruisvaarders deden in de Middeleeuwen!
Onvoorwaardelijke trouw aan CHRISTUS is in deze tijd meer dan ooit noodzakelijk.


Daarvoor demonstreren …daarvoor de straat op gaan en laten zien dat wij: "Voor CHRISTUS zijn en niet tegen Hem.
Dat zou meer geloofwaardig zijn.
"ZONDER CHRISTUS is de mens slechts STOF en DUISTERNIS” (H..Paulinuis, bisschop van Nola 406)
Tot velen van ons kan hij zeggen, wat Hij in een visioen aan Johannes geopenbaard heeft over de Kerk van Efese, zoals we dat kunnen lezen in de Apocalyps van Johannes: "Ik ken uw werken, uw zwoegen en geduld. Veel hebt ge uitgestaan ter wille van Mijn Naam zonder moe te worden. Maar Ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verloren hebt”.
BEKEER U! en doe de werken van weleer. (Apocalyps 2,2)
Het Rijk Gods, het rijk van de Genade, is in de ziel begonnen.
Zij is van de duivel verlost en bij Christus’ leger ingelijfd.
Hem willen we voortaan dienen, Zijn wetten volbrengen, zijn Leer volgen, Zijn genademiddelen aan wenden.
Alle halfheid en tweeslachtigheid dienen uitgesloten te worden, want Jezus’ woord is gebiedend: WIE NIET MET MIJ IS, IS TEGEN MIJ; en wie niet met mij verzamelt, verstrooit”.(Lucas 11,23)
De toestand van de bezetene, waarover het Evangelie vandaag spreekt, was treurig.
Volgens Lucas was hij stom (Lc.11,24) en volgens Mattheüs was hij bovendien nog blind ook (Mt.12,22).
Hij is een beeld Van de beklagenswaardige toestand, waarin de duivel een ziel brengt.
Heel het mensdom was tot aan Jezus’ komst aan zijn vreselijke tirannie onderworpen.
Jezus noemt hem terecht "de vorst van deze wereld”.
Door Zijn Kruisdood en Verrijzenis heeft Jezus hem overwonnen, zodat Hij kort voor Zijn lijden kon zeggen: "Nu wordt het oordeel over de wereld voltrokken; nu zal de vorst van deze wereld worden buitengeworpen” (Joh.12,31).
Satan is heer en meester in de zielen die niet door CHRISTUS zijn verlost.
Soms is zijn macht zo groot, dat hij de organen van het lichaam beheerst, de mens stom, doof en blind maakt.
Hij heerst door de zonde, die de mens blind, stom, sprakeloos en doof maakt.
Zolang men er onder gebukt gaat kent men die toestand niet; maar zodra men er zich van gaat losmaken, merkt men hoe in hoe grote afschuwelijkheid men geleefd heeft.
Blind zijn we wanneer we ons Geloof niet kennen en in onwetendheid voortleven.
Blind voor genade en waarheid…
De klacht dat er in de sommige kerken niet meer over CHRISTUS gepreekt wordt over de Leer van Christus, over de zonde en de Verlossing door CHRISTUS’ Kruisoffer, is niet ongegrond.
"Wie niet met mij is, is tegen Mij.
Wie niet met Mij verzameld, verstrooit”.
Laten we daarom oppassen, dat we onze geest en hart niet verliezen of van God aftrekken en bezwijken voor de verleiding van de wereld, gemakzucht.
Verdiep je kennis van het Geloof.
Je weet er nooit genoeg van.
Het maakt je sterk en weerbaar tegen de goddeloze wereld.
Maar in de heilige liefde, die GOD is, laten wij ieder beletsel wegruimen en alle zorg en bekommernis opzij zetten, om volgens plicht God de Heer zo goed mogelijk te kunnen dienen en beminnen.
AMEN!

Door CHRISTUS onze Heer.

H. Havee