Zondag onder het Octaaf van Kerstmis

 
Dum medium SILENTIUM tenerent omnia…” Toen alles in de diepste stilte rustte en de nacht in het midden van zijn baan gekomen was, kwam Uw Almachtig Woord O Heer, uit de Hemel van de Koninklijke troon”.(Wijsheid 18,14)..
 
Kerstmis 2014 is nog niet voorbij.
We hebben meer dan één dag nodig om in het mysterie van de Menswording door te dringen met alles wat er omheen gebeurde: zoals de moord op de ONSCHULDIGE KINDEREN van Bethlehem door Herodes.
"Een stem werd gehoord in Rama, geween en geschrei; RACHEL beweent haar kinderen en wilde niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn. (Jeremias 31,15).
Gedoopt zijn ze in het Bloed van Christus.
Het zijn ware martelaren.
Wie de betekenis ervan niet begrepen heeft, heeft zijn gedachten op iets anders gericht gehad.
Maar vandaag geeft de Kerk ons toch nog een gelegenheid, om over het MYSTERIE van de Menswording van Gods Zoon na te denken.
De term verwijst naar de Hypostatische Vereniging d.i. de geopenbaarde Waarheid dat in de ene Persoon van CHRISTUS, twee naturen – de Goddelijke en de menselijke verenigd zijn.


CHRISTUS is de Goddelijke Persoon, de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid, maar Hij nam een menselijke natuur aan en werd Jezus Christus, de Mensenzoon en Zoon van de Zalige Maagd Maria.
De Liturgie is meer inspirerend en nodigt ons uit tot beschouwing.
Het Introïtus is één van de mooiste van het hele Liturgisch jaar.
Egypte is in de symboliek van de Liturgie en van de Oude Kerk het beeld van de heidense wereld, die ver van God is en in dienst van de vorsten van deze wereld staat.
In Egypte werd het volk van God beproefd en tot harde arbeid geprest en de Farao is dan ook het evenbeeld van de duivel, die het volk belet naar het beloofde Land te gaan.
Er werd voorspeld dat Egypte zich zou bekeren.
Heden echter wordt ons in het Introïtus een aangrijpend toneel uit Egypte voorgehouden: "Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht was voortgeschreden tot de helft van zijn baan daalde Uw Alvermogend Woord uit de Hemel van Uw Konings Troon neer, als een grimmig krijgsman in het land van verderf, en droeg als een scherpe degen Uw onherroepelijk bevel.
Daar stond het.
Overal verspreidde het de dood. (Wijsheid 18,14)
"Het was middernacht, dat de Heer zijn volk bevrijdde uit de slavernij, toen de verderfengel over het land Egypte trok, maar aan de huizen van de kinderen van Israël voorbijging.
Zo was het ook in de stille uren van de nacht dat JEZUS, de Engel van de Hoge Raad neer kwam van Zijn Koninklijke Troon en genade bracht naar onze aarde.
Dat was een heel andere nacht.
Het is juist nu, dat – terwijl we de tweede voorbijgang gedenken – de Kerk de lofzang zingt over haar EMMANUEL, die komt, gekleed in zijn kracht en schoonheid, om bezit te nemen van zijn Koninkrijk.
De Mis van vandaag laat ons als door een vergrootglas CHRISTUS zien met grotere helderheid.
MARIA helpt ons daarbij.
Simeon en Anna spreken ook van het Goddelijk Kind en maken Hem ook groot zoals Maria in haar Lofzang Magnificat, zodat allen mogen zien en geloven.
Dan is er nog iemand, die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, omdat hij in zijn bescheidenheid de aandacht gericht wil houden op MARIA en het Goddelijk kind.
Maar LUCAS de evangelist zegt: En zijn Vader en Moeder ware verwonderd over de dingen die over Hem werden”gesproken. (Lucas2,33)…
De H.Schrift vermeld geen enkel woord gesproken door St. Jozef, maar maakt het heel duidelijk: Jozef was een rechtvaardige en gehoorzame dienaar van God en een man van gebed, die over de dingen van God nadacht en overwoog.
Hij droeg de naam die in Egypte terecht kwam en in de hoogste positie van het land opklom..
De Heilige JOZEF zou veel op hem lijken.
Geleid door Engelen in dromen, hij zou naar Egypte gaan met Maria en het Kind Jezus, veilig en ver van het gevaar van gedood te worden door de soldaten van HERODES.
Ziet, hoe Jozef handelde als Beschermer van het Kind Jezus en Zijn Moeder Maria.
Want voor het Mysterie van de Menswording voor de HEILIGHEID van God staan wij zondige mensen even SPRAKELOOS als de OS in de stal van Bethlehem.
Zwijgend staat hij daar…de ogen gericht op het Kind en zijn Moeder, maar het oor open voor de ingevingen van God.
Daarom was hij in staat Gods richtlijnen te horen en te begrijpen, die door de Engelen werden gegeven en God’s Wil uit te voeren in volmaakte gehoorzaamheid..
We kennen hem des te beter door wat hij gedaan heeft als voedster vader en beschermer van het Heilig Huisgezin.
Hij was de maagdelijke echtgenoot en man van discipline en virilitas.
Naar het woord in de psalm: apprehende disciplinam et age viriliter.
Leer discipline en gedraag je mannelijk.
Wij praten dikwijls meer dan wij bidden.
Jaren geleden legde Zuster Lucia de vinger op het probleem van het Priesterschap.
Het probleem, zei ze, is dat ze hebben vergeten hoe ze moeten bidden.
Zonder het Gebed zijn ze niet in staat om naar God te luisteren en te horen wat God hen te zeggen heeft.
En i.p.v. Gods plan uit voeren wat God met de kerk wil, zijn ze bezig in de gunst te komen van de wereld.
De concilie lijdt aan een "diabolische desoriëntatie”…
We hebben veel voorbeelden uit het leven van de heiligen van de kracht van het gebed, het stille gebed…
De Heilige CLARA had een grote liefde voor het H.Sacrament dat werd getoond door haar heldhaftige verdediging van de Stad Assisi in het jaar 1244: Een leger Turkse moslims rukten op naar de stad en wilden het klooster bestormen.
De Heilige Clara, ofschoon heel ziek, ging naar de deur ondersteund door haar zusters, met de Monstrans en het Allerheiligste Sacrament.
Toen de soldaten met het Heilig Sacrament werden geconfronteerd werden zij met angst geslagen en deinsden terug en sloegen in paniek op de vlucht.
Assisi was gered.
Ofschoon het Nieuwe Jaar nadert hoeven we niet bang te zijn.
Maar we moeten leren bidden zoals de heiligen, zoals Simeon, en Anna, en de Heilige Clara.
Overweeg en beschouw het Mysterie van de Incarnatie/menswording met Jozef en Maria.
"Ga naar Jozef” zegt de Kerk.
St.Jozef, beschermer van de universele Kerk zal ook ons beschermen.
Zelfs nu de stormen om ons heen losbreken zullen we veilig zijn in Gods zorg, bewaard door de heilige Engelen Gods.
Amen!

H. Havee