Missa in Aurora

 
Weer staat op de drempel van de Kerk de Messiaanse Profeet ISAÏAS.
Hij kondigt ons de komst van het GODSRIJK aan in de persoon van CHRISTUS.
 
Zowel wat de historische bijzonderheden betreft als de LITURGIE van de Mis, bevinden we ons in de vroege ochtend.
CHRISTUS was te middernacht geboren.
Naar het hoe van de geboorte kunnen wij slechts gissen, doch één ding staat vast en weten wij met zekerheid en dat is: zoals alles bij de Menswording van God’s Zoon een wonderbaarlijk Geheim van de Bovennatuurlijke Orde is geweest, zo kunnen wij ook bij de geboorte in de stal van Bethlehem ervan uitgaan, dat ook hier een Goddelijk Handelen heeft plaats gehad.
CHRISTUS is uit de Maagdelijk Schoot naar buiten getreden zoals Hij in de vroege Paas morgen uit het graf is opgestaan.
Zo ineens lag Hij daar.
Wij zien de Maagdelijke Moeder neergeknield in aanbidding alvorens het Goddelijk Kind op te nemen en haar moederlijke zorgtaken uit te oefenen.
In die eerste uren, heerste er in de stal een diepe stilte rondom de kribbe.
Geen ander geluid was er dan dat van de herkauwende OS en de EZEL.
Ja, wat doen die twee dieren daar?
Van de EZEL kunnen we het begrijpen.


Als bevoorrecht lastdrager heeft hij Hem van Nazareth naar Bethlehem gedragen, die gezegd heeft: "Komt tot Mij, gij allen, die belast en beladen zijt en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want mijn juk is zacht en mijn last licht”. (Matheüs 11,28)
Maar de OS – van alle dieren de meest sprakeloze - wat doet hij daar?
Hij is daar als symbool van de door zonden sprakeloze en onverloste mens, die bij het Mensgeworden Woord van God redding en verlossing zoekt.
Voor de Heiligheid van God staan wij, zondaars, sprakeloos.
Verder heerst er een vredige rust in de Heilige Nacht.
Maria en het Goddelijk Kind vieren hun KERSTMIS.
Deze gedachte nodigt ons uit tot een vergelijking: De ZIEL viert Kerstmis.
Voordat we kerstmis gaan vieren in de familiekring moet CHRISTUS in onze ziel geboren zijn.
Bij alle zorgen voor de gemeenschap mag de ziel niet tekort komen.
Op dat ogenblik verkondigde de Engel de Blijde Boodschap van de geboorte des Heren aan de Herders.
De Hemel brak open en de hemelse Engelenkoren zongen het:
"GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS…”
-"Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

Het was nog vroeg in de morgen toen de herders daar zo plotseling voor de verbaasde ogen van de heilige Familie stonden en vol verwondering en ontzag naar het Kind in de kribbe keken.
CHRISTUS is het nieuwe LICHT, dat in de wereld gekomen is.
Door dat LICHT is de ziel door de GENADE overstroomd en bidt nu: "Dat in haar werken moge uitstralen, wat in haar geest door het Geloof schittert”..
Maar er is nog een andere gedachte in deze Mis, die met de morgen samenhangt.
De achtergrond van de LAUDEN (liturgisch morgengebed) is: de VERRIJZENIS van CHRISTUS.
Ook hieraan worden we in deze Mis herinnerd.
De patrones van de statiekerk is de Heilige ANASTASIA, door haar naam al spreekt zij over OPSTANDING.
Psalm 92, die door heel de Mis gaat, toont ons CHRISTUS als de overwinnende Koning, die zijn zegepraal over de elementen van de natuur met hoogheid bekleed, op Zijn TROON zetelt.
De VERRIJZENIS en GEBOORTE van CHRISTUS hebben veel met elkaar gemeen.
De VERRIJZENIS is een geboorte uit de schoot van het graf.
Vandaag komt CHRISTUS uit de maagdelijke schoot van Maria te voorschijn.
Over enige tijd zal Hij uit de maagdelijke schoot van het graf te voorschijn treden.
Dat vieren wij met Pasen.
De Rijkdom van het Goddelijke Mysterie van de Menswording van Gods Zoon is zo verblindend en overweldigend dat we er nooit genoeg van krijgen het te beschouwen en te overwegen.
Inderdaad! de Profeet ISAÏAS heeft niets teveel gezegd:

"LUX FULGEBIT SUPER NOS…-Een LICHT zal over ons stralen. Want geboren is ons de Heer, en Hij zal genoemd worden: WONDERBARE GOD, VREDEVORST, VADER van de toekomende eeuw en aan zijn Rijk zal geen einde wezen”.(Isaïas 9,2 en 6) (Psalm 92)

Daarom bidden wij:"Verleen, Almachtige God, dat de vandaag geboren Verlosser van de wereld evenals Hij, een voor ons goddelijke geboorte bewerkt, en zo ook ons de onsterfelijkheid schenkt.”
Door CHRISTUS onze Heer. Amen!

+++
NB. De aanwezigheid van de OS en de EZEL in de stal van Bethlehem berust op een messiaanse profetie:"Cognovit BOS possesorem suum, et ASINUS praesepe domini sui: ISRAËL autem me non cognovit et populus meus non intellexit”.
"Een OS kent zijn meester, een EZEL de kribbe van zijn heer, maar Israël kent Mij niet en mijn volk is zonder begrip”. (ISAÏAS 1,3)

H. Havee