KERSTMIS: de NACHTMIS

 
Bijna vier volle weken hebben we ons op het KERSTFEEST voorbereid.
Een vurig verlangen naar de komst van CHRISTUS is in ons hart ontbrand.
Met de Voorloper hebben we de weg des Heren geëffend.
We hebben ons verheugd over het aanstaande bezoek van onze Heer.
We hebben met de Moedermaagd de Heiland een woning in ons hart bereid.
Nu is het heilig ogenblik daar.
Nu zijn we begonnen in een drievoudige viering van de Mis dit Geheim metterdaad en in werkelijkheid te voltrekken.
Want, dat is de hoge waarde van de Liturgie, dat de Heilige Geheimen, die wij op onze feesten gedenken, ook voor onze ogen aanwezig doet zijn.Wereldse feesten zijn slechts een herinnering aan wat eens gebeurd is.
De Liturgie echter brengt het voorwerp van onze godsdienstige feesten in werkelijkheid voor ons en maakt ons daardoor aan de GENADE, die erdoor wordt aangegeven werkelijk deelachtig.
 


Nu stelt zich de vraag: Met welke gedachten en gevoelens omgeeft de Kerk deze Nachtmis, deze 1ste Mis?
Deze 1ste Mis is feestelijk, maar ernstig.
Hij wordt gevierd in het geheimzinnig duister van de nacht.
Het is als huiverde de Liturgie de sluier van het Mysterie op te heffen.
De Kerk hecht er grote waarde aan, dat tijd en plaats van de feestelijkheid met de tijd en plaats van het GEHEIM, dat gevierd wordt. overeenstemmen.
Daarom begint ze haar 1ste Mis juist te middernacht.
En ze viert hem te BETHLEHEM., bij de Kribbe d.w.z in de statiekerk: Sancta Maria Major, ad Praesepe, bij de KRIBBE. d.i. dus in het Bethlehem van Rome.
Moesten we de Mis een naam geven, dan zou deze aldus luiden: "In de Nacht verschijnt het LICHT”.
Wij bevinden ons dus in een viervoudige nacht.
En in ieder van die nachten is CHRISTUS het LICHT.

1ste. Op de eerste plaats is het de "Stille Nacht, de Heilige Nacht”.
De Liturgie wil dat we ons het Mysterie en de gebeurtenis van deze heilige Nacht zo levendig mogelijk voorstellen.
Vandaar de feestelijke manier, waarop zij ons de Blijde Boodschap verkondigt, dat CHRISTUS geboren is..
Dat is het hoogtepunt van heel de feestviering.
Zelden maakt de voorlezing van het evangelie zo’n diepe indruk op ons als juist in deze Nacht.
Wij voelen werkelijk ons hart bewogen, wanneer we horen, hoe de Engel tot de herders spreekt: "Ik verkondig U een groet vreugde, die voor het hele volk is bestemd.
Want heden is U een VERLOSSER geboren, CHRISTUS de Heer.
Ja, het klinkt alsof we zelf die boodschap uit de mond van de Engel vernemen
Dat is dan de 1ste nacht.

2de. De Liturgie brengt ons naar de tweede Nacht, de ondoordringbare nacht van de eeuwigheid, toen er nog geen Morgenster aan de hemel was opgegaan.
In deze nacht van de eeuwigheid heeft God de Vader Zijn ZOON uit Zijn Wezen voortgebracht.
Dat is de eeuwige Voortkomst van de Zoon uit de Vader, in de schoot van de Allerheiligste Drievuldigheid.
Deze nacht beheerst de Mis van het begin tot het einde, zodat de Liturgie slechts daarover spreekt: "Heden heb Ik U verwekt ; vóór de MORGENSTER heb ik U verwekt”.
Deze zin vormt het kernmotief van de Mis. Vóórdat de Zoon van God een mensenkind werd, vóór hij de zoon van de MAAGD werd is Hij in het heden van de Eeuwigheid uit het Wezen van de Vader voortgekomen en geen Morgenster kan die Nacht verlichten.

3de. Nacht: Dan rijst er in deze Mis een derde Nacht voor onze ogen op.
Ook in de ziel van de onverloste Mensheid heerst een lange bange nacht: de nacht van de gramschap en zonde.
Ook in deze nacht straalt het Licht van Christus: het LICHT scheen in de duisternissen”.
De nacht van Christus’ geboorte herinnert ons aan onze geestelijke wedergeboorte door de GENADE.
Het Epistel is een heerlijke Hymne op de Genade: in CHIRSTUS is ons de mens geworden Genade van God verschenen.
Wij zijn uit de geestelijke nacht gekomen tot het Licht van de Genade .
Deze Genade "leert ons, dat we de goddeloosheid en wereldse verlangens moeten verzaken en zedig en rechtschapen en godvruchtig moeten leven in deze wereld..”
Ook op ons slaat dat woord van de Apostel: "Ontwaak, gij, slapers. Staat op uit de doden en over U zal opgaan het Licht dat Christus is, de Heer, de zon van de opstanding, die verwekt is vóór de Morgenster.”

4de: Dan tenslotte geeft de Mis ons een laatste gedachte.
Hij brengt ons uit de nacht van het aardse leven naar het lichtend Kerstfeest in de Hemel.
Christus het Ware Licht zal eens verschijnen met grote Macht en Majesteit om de nacht van de tijd met zijn blijvende helderheid te doorstralen. Het is werkelijk aangrijpend, dat de Liturgie vóór de Kribbe van de Heer aan de wederkomst van Christus denkt.
Dit zijn de vier nachten, waarin het LICHT van CHRISTUS schijnt:
In de Heilige nacht is CHIRSTUS, het Licht, geboren;
In de nacht van de eeuwigheid is het ongeschapen Licht door de Vader verwekt;
In de nacht van de zonde, zijn wij tot het Licht der Genade wedergeboren;
In de nacht van dit aardse leven trekken we het Licht van de wederkomst tegemoet.
AMEN!

H. Havee