4de Zondag van de Advent

 
O, Oriens, splendor lucis aeternae…"
O, Ochtendgloren, schittering van het eeuwige
LICHT…en ZON der gerechtigheid, kom en verlicht hen, die in de duisternis en de schaduw van de dood gezeten zijn…”
(‘O’- antifoon van 21 december)
 
Hiermee begroeten wij vandaag, op de vierde en laatste zondag van de Advent de komst van Hem die: de Weg de Waarheid en het Leven is.
Want zo heeft de Heer JEZUS tot de Apostel Thomas voorgesteld: "Ik ben de WEG en de WAARHEID en het LEVEN.
Niemand komt tot de VADER dan door MIJ”.
Daarop vroeg de Apostel Fillipus: "Heer, toon ons de VADER en wij zijn tevreden.
Toen zei JEZUS: Zo lange tijd ben ik bij jullie geweest, en je kent mij nog niet?
Fillipus, wie mij ziet, ziet de VADER.
 
Al twee duizend jaar is Hij met ons…en hoeveel van de mensheid kennen hem nog niet.
De wereld heeft geen geloof en kennis van de WAARHEID.
Het is alsof het EVANGELIE nooit is verkondigd.



De ware Kerk van CHRISTUS heeft het hele jaar door de Blijde Boodschap van Heil en VERLOSSING verkondigd en gepreekt vanaf de 1ste Zondag van de ADVENT tot de laatste zondag na Pinksteren.
Vandaag de 4de Advent roept Johannes de Doper ons op ons voor te bereiden en klaar te staan voor de GEBOORTE van de VERLOSSER : KERSTMIS staat voor de deur.
Nog maar een paar dagen dan is het zover.
"Bereid de weg des Heren. Maak zijn paden recht. Iedere vallei moet gevuld worden en iedere berg en heuvel geslecht worden. Maak recht de kromme wegen en de hele mensheid zal de VERLOSSING van GOD aanschouwen”. (Lucas 3,4-6)
Maar Johannes was niet de enige die naar Hem wees.
Een STER kwam en bleef staan boven de plaats waar het HEILIG KIND was; te3BETHLEHEM in Juda.
Drie WIJZE MANNEN kwamen uit het oosten.
En de ENGELEN verkondigde het aan de HERDERS: "Vrees niet , want zie ik verkondig u een Blijde Boodschap van grote vreugde voor alle mensen. …want heden is u een Verlosser geboren, CHRISTUS de Heer, in de stad van David.(Lukas2,14) en zij zongen: GLORIE aan GOD in den HOGE en VREDE op aarde aan de mensen goede wil”. (bonae voluntatis)
De Heilige Moeder van GOD de IMMACULATA, de onbevlekte MARIA, altijd Maagd zou tot ons zeggen: "Doe wat HIJ u zeggen zal”. (Joh.2,5)
Zij zou ons ontvangen als haar kinderen aan de voet van het KRUIS, toen haar stervende Zoon tot haar sprak:”Vrouw, ziedaar uw zoon”.
En met deze woorden werd zij MOEDER van ons allemaal.
De Apostelen gingen er op uit en verkondigden het EVANGELIE van Heil en VERLOSSING.
Ze gingen de hele wereld over.
De Heilige Katholieke Kerk met haar duizenden heiligen en martelaren zou getuigenis afleggen aan alle naties, dat HIJ, JEZUS CHRISTUS leeft en dat Hij zal komen op de Jongste Dag om levenden en doden te oordelen..
En toch ze kennen Hem niet!!!
Wij echter, die iedere Zondag naar de Kerk komen, wij kennen wij HEM wel.
Wij komen naar de H.Communie, omdat wij Hem kennen en beminnen.
Onze Lieve Heer zelf voorspelde een grote geloofsafval bij zijn tweede komst in Glorie: "Wanneer de Mensenzoon komt, zal hij het GELOOF op aarde vinden”? (Lucas 18,8)
En het heeft er alle schijn van dat wij nu leven in deze door Hem voorspelde tijd.
De MENSEN-ZOON wordt gehaat.
Maria, de IMMCULATA, de Onbevlekte Maagd en Moeder wordt miskent en bespot in de media.
Het Christelijk Geloof wordt gehaat.
Christenen worden vervolgd.
We zien hoe de Islam te keer gaat tegen Christenen in het middenoosten, waar de ISLAM het Christen dom wil uitroeien.
"Waarom razen de volken, bluffen de naties, komen de koningen bijeen en spannen de vorsten samen tegen God en zijn Gezalfde(Christus)”…(Psalm 2)
Dan zien we de Moederkerk, de vrouw,die door de vuuroven van het lijden is gegaan, zij gaat en al haar kinderen de koning tegemoet.
Zij roept en bidt: "Doe Uw kracht weer ontwaken Heer en kom ons verlossen.
Laat Uw licht stralen en we zijn gered.”
"Zendt Uw dauw gij hemelen van boven en laat de wolken de Gerechte regenen”.
Dan heft de vrouw met haar kinderen de lofzang aan: "Gezegend zijt Gij op de heilige troon van Uw Rijk en lofwaardig en heerlijk in eeuwigheid…”
Wie is die vrouw en wie zijn die kinderen?
Dat is onze Moeder de Kerk en dat zijn de gelovige christenen.
Wat de voormis ons getoond heeft is een beeld dat ver boven de grenzen van de tijd uitgaat.
Het is de grote ADVENT van Christus in de wereld.
Dit is geen fata morgana, maar werkelijkheid.
Zo aanstonds in het offergedeelte van de Mis zal dat beeld werkelijkheid worden.
Het toneel is dan niet meer de wereld, maar ons hart.
Daarom zingt de Liturgie in haar offerzang: "Jubel, Jeruzalems dochter.
Zie uw koning komt naar u toe.
Hij is rechtvaardig en uw verlosser.
Ja, CHRISTUS, die een als kind op aarde kwam, gaat door de tijde zijn heilige weg, de goedwillenden ten heil, de kwaadwilligen ten straf.
Hij gaat ook over zijn heilige weg als een held en een bruidegom door ons hart om onze vijanden te overwinnen en ons als zijn bruid te verwerven.
AMEN!

H. Havee