3de Zondag van de ADVENT

 
 
 
…”om ons te verlichten, die in duisternis zijn”…(Lucas 1,79)
 
GAUDETE zondag. Verheugt u…!
 
"De Heer is nabij” maar de wereld kent Hem niet, zoals de priesters en levieten, zoals we lezen in het epistel en Evangelie ons laten horen.
JOHANNES de DOPER of ook wel Voorloper genaamd zou hetzelfde moeten zeggen tegen deze generatie van onze wereld.
Jezus Christus is de lang verwachte MESSIAS en VERLOSSER van de wereld.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
”De wereld echter weigert Hem te erkennen.
Ja, zelfs in het Oude Verbond gebeurde wat we nu meemaken: dat GOD niet meer het publieke leven genoemd mag worden.
De profeet Jeremias klaagde erover: "Dat zijn Naam niet meer gehoord mag worden”.
Laat er geen Kerstmis meer zijn en vooral geen kerstliederen.
Johannes was slechts "een stem van een roepende in de woestijn”.
Ook nu die afwijzing, onverschilligheid en ongeloof.
Geen "ZALIG KERSTFEEST” meer maar "prettige feestdagen”.
De WERELD in egoïsme en ondankbaarheid.


Als "God zo de wereld heeft liefgehad, dat Hij zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ALLEN die geloven in Hem niet verloren gaan maar het EEUWIG LEVEN mogen hebben.”(Joh.3,16)
Wij zouden juist heel dankbaar moeten zijn voor deze grote GENADE. 
Zijn heilige naam zou in onze harten en op onze lippen moeten zijn.
JEZUS CHRISTUS is ondanks de kille onverschilligheid en ongeloof niet weg te denken. 
Hij is en blijft: de WEG, de WAARHEID en het LEVEN (Joh.14,6)
Als we dit ontkennen, zoals de wereld van nu, dan vallen we af van de weg van vrede en komen we in de duisternis en de schaduw van de dood terecht.(Luc.1,79)
"ZONDER CHRISTUS is de MENS slechts STOF en DUISTERNIS”.( Paulinus, bisschop van Nola.(+410)
Dat is niet teveel gezegd. 
We zien het om ons heen. 
We zien het aan het gedrag van mensen. 
De moderne mens heeft GOD volledig uit zijn denken gebannen. 
Gesprekken gaan nergens anders over dan de banale het dagelijkse leven en lichamelijke gezondheid of lichamelijke kwalen..  
Het materialisme is, het ongeestelijk – ebola virus - van de wereld. 
Er gaat als het ware een satanische geest door de wereld, die de menselijke ziel heeft besmet. 
De moderne mens in zijn hoogmoed heeft niet meer het vermogen zijn hoofd op te richten naar omhoog, vanwaar alle Genade en Waarheid komt.
Er is geen andere vrede dan met en door CHRISTUS! 
"Vrede laat ik u! Mijn VREDE geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geeft ik u”.
Er is ook geen andere weg en waarheid dan CHRISTUS. …en ook geen leven zonder Christus.
Bij niemand anders is er redding. 
Want onder de Hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we gered kunnen worden, zegt Petrus tot de joodse Hoge Raad.(Handelingen 4,12)
Nee, broeders en zusters, Verlossing en Redding is slechts mogelijk als we verenigd zijn in JEZUS CHRISTUS, door Zijn MENSWORDING en KRUISOFFER. 
Zonder Geloof in Hem is er geen redding en zijn we verloren.
Ons Geloof en onze Hoop is in de Heer in Hem die komt van al zo Hoge” van Hem die komt om "hen te verlichten, die in duisternis zitten. 
En dat is de wereld van vandaag.
Dat is wat ‘Zacharias de vader van Johannes de Doper zei en voorspelde: "En jij kind, zal genoemd worden PROFEET van de ALLERRHOOGSTE, want je zult voor de HEER uitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk het HEIL doen kennen in de vergiffenis van de zonden, door de tedere ontferming van onze God, Die ons de Dageraad uit den Hoge zal brengen.(Lucas 1,76-77)
Onze vreugde met de Komst van onze Heer wordt in een prachtige woorden weergegeven door de Profeet ISAÏAS: Sta op! Jeruzalem! 
Want uw LICHT is gekomen en de Glorie, de Heerlijkheid is over U opgegaan. 
Want zie! Duisternis hangt over de aarde en een dikke mist verduistert de geesten. 
Maar de Heer zal over u opgaan en zijn GLORIE ZAL U VERLICHTEN. 
De heidenen zullen  wandelen in zijn Licht, en de koningen in de schittering van zijn opgaan. 
Verheft uw ogen en zie om u heen, zij allen zijn verzameld, en gaan naar U op. 
Van verre snellen uw zonen toe. 
En uw dochters worden op de heup gedragen…
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal niet meer afnemen. 
Want de Heer zal voor uw zijn als een eeuwig durend LICHT en de dagen van uw rouw zullen voorbij zijn ”.(ISAÏAS 60,1-4;20)

H. Havee