Feest van ONBEVLEKTE ONTVANGENIS van MARIA.

 
"Heden is een loot ontsproten uit de wortel van Jesse;
Heden is MARIA ontvangen zonder enige erf smet;
Heden is door haar de kop van de oude slang verpletterd”, (antifoon bij het Magnificat in de 2de Vespers)
 
MARIA is Gods meester-schepping.
Bij de aanvang van zijn wegen, kende Gods liefdevolle denken haar, reeds vóór Hij iets maakte in den beginne.
Van oudsher, voordat de aarde bestond, dacht God aan deze "volheid van genade,” die het aanschijn van de aarde zou vernieuwen.
Er was nog geen wereldzee en geen waterbronnen waren ontsprongen, toen God al dacht aan MARIA als bron van goedheid en liefde.
Van alle eeuwigheid af is Gods Liefde gericht geweest op de grootste openbaring van zijn Liefde: op de Menswording van Zijn eigen Zoon; en met de Zoon en door de Zoon richtte zich die liefde op de moeder van Gods Zoon.
Van alle eeuwigheid geldt de zaligprijzing: beata viscera Mariae…zalig de schoot van de maagd MARIA, die de Zoon van de eeuwige Vader zal dragen.
Omdat de Allerheiligste zelf haar gegrondvest heeft met de allerheiligste bedoeling, daarom is haar oorsprong heilig en zonder smet van zonde.
 


Wat is heilig?
Heilig zijn is tenslotte niets anders dan geheel en al volgens Gods bedoelingen zijn; niets anders,dan volledig strekken tot Gods doel.
En Maria deed dat bij uitstek.
Geen mens is ooit zo opgenomen geweest in Gods plan als Maria.
Daarom is ook geen mens zo innig met God verbonden geweest als de vrouw, wier Godverbondenheid wij eren met de titels:
- dochter van God de Vader
- Moeder van God de Zoon
- bruid van God de H.Geest.
Geen mens ook is inniger verbonden geweest met Christus dan Maria.
Niet alleen omwille van de lichamelijke verbondenheid bij de ontvangenis en de geboorte van Christus; meer nog wellicht in de voortdurende verbondenheid des harten van zoon en van moeder.
Christus’ liefde ging in de eerste plaats uit naar Maria.
Christus heeft onder alle mensen Maria het meest bemind.
De grootste liefdesuiting van Christus voor de mensen, Zijn verlossing brengende Kruisdood voor geheel de mensheid, gold met voorrang voor MARIA.
Zij is door Christus dood het meest en het eerst verlost.
Christus offerliefde bekwam vergiffenis van de erfzonde van de mensen; voor MARIA echter betekende Christus”offerdood een gevrijwaard blijven voor die erfzonde.
Ook op het kruis was Maria het meest en het innigst besloten in het allerheiligste, zich zelf offerende hart van Christus.
Daarom mogen wij vandaag in de diepzinnigste oratie van deze dag bidden:"God, die door de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd voor Uw zoon een waardige woonplaats hebt bereid; wij vragen U: dat Gij, Die in het vooruitzicht van de dood van Uw Zoon, haar voor alle smet hebt gevrijwaard, ook ons, door haar voorspraak, rein tot U wilt doen komen.
Door Christus onze Heer.
AMEN!

H. Havee