De 1ste zondag van de ADVENT

 
De tijd van de ADVENT is begonnen.
Dat is de tijd van voorbereiding op het hoogfeest van KERSTMIS en op de Openbaring van onze Heer. Onze gedachten gaan dus uit naar de komst van CHRISTUS in het verleden, het heden, en de toekomst.
In het verleden: zijn historische komst als mens en Verlosser; zijn tweede komst als rechter "met grote macht en majesteit”.
In het heden: zijn komst door de GENADE in de zielen van de mensen.
Deze komst van CHRISTUS mag ons niet onvoorbereid vinden.
Daartoe dient de ADVENT!
Daarom is de Adventstijd een tijd van grotere geloofsijver, van grotere offers, van meer gebed, meer boetvaardigheid, meer bezinning, minder teevee, minder krant.
In deze omlijsting plaatsen we de Mis van deze 1ste zondag van de ADVENT.
Ad Te levavi animam…
Tot U verheft ik mijn ziel, o mijn God.
Op U vertrouw ik.
Laat mij niet beschamen…laat mijn vijanden mij niet bespotten…(Psalm 24,1-3).
Het antwoord op deze roepkreet tot God is vooreerst: GOD komt…maar wij moeten ons daarop voorbereiden en het heilzame gevolg daarvan is: een rijkere uitdeling van GENADE.
Dit zijn de drie gedachten:Komst- Voorbereiding- Genade-uitdeling.


Luisteren we naar de boodschap van de drievoudige komst van CHRISTUS:

a.) De voornaamste lezing van de Mis, het Evangelie, verkondigt ons de tweede komst van CHRISTUS als rechter: "Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk des hemels met grote macht en majesteit.”…
De komst van Christus door de GENADE wordt zeer mooi door het Epistel weergegeven: Na de nacht van ongenade is de Dag van Genade voor ons aangebroken.
De dag van genade is het hele christelijke leven vanaf ons doopsel tot de dood: het komt er dus op aan te "wandelen als op klaarlichte dag, ons te omgorden met de wapenen van het Licht”…
Ons met de Heer Jezus te omkleden”…
Christus komt in de GENADE.

De liturgie neemt ons mee naar de Statiekerk te Rome, naar de Maria Major …ad Presepe…naar kerk van de kribbe...naar het Bethlehem van Rome.
Reeds op de eerste dag van de ADVENT brengt de Kerk ons de kribbe van onze Heer en toont ons in beeld zijn geboorte.
Zo vinden wij dus werkelijk zijn drievoudige komst in de mis van vandaag terug: de eerste in zijn geboorte… de tweede in zijn wederkomst en die van iedere dag in zijn Genade.
Haar bedoeling is niet op het Kerstfeest vooruit te lopen, ze wil ook niet precies ons de laatste dag voor ogen stellen.
Nee, ze wil ons een groots idee van het Christendom tonen en nu al bij het begin van de ADVENT ons leren, dat het christelijk leven de komst van Christus is in de ziel, een komst zo stil, zo zonder luister, zo nietig als de komst van het Kindje in de stal, maar tegelijk zo machtig, zo heerlijk, zoals Hij eenmaal komen zal op de Jongste Dag.
Alleen de gelovigen aan wie de genade gegeven is, zullen de komst in hun ziel gewaar worden.
CHRISTUS komt dagelijks in ons, zoals de zon iedere dag opkomt en de aarde met haar licht en warmte overstroomt.
Dat is de eerste Blijde Boodschap van de ADVENT.
Christus komt tot ons zolang de dag van het christelijk leven duurt.

b.) de komst van Christus heeft echter geen zin, wanneer u die gast niet bij u opneemt.
Hij klopt, maar Hij gaat verder, wanneer u de deur van uw hart voor Hem gesloten houdt.
Daarom de tweede grote fundamentele gedachte van het Christelijke leven is: de komst van Christus is een zaak van GOD, de taak van de mens is de voorbereiding daarop.
U moet zich op de komst van Christus voorbereiden.
Dat is de tweede gedachte van de Mis.
Eigenlijk is dat de zin van de hele ADVENT: voorbereiding op de komst van Christus met Kerstmis, met Epiphania, voorbereiding ook op zijn komst in de GENADE.
En hierbij denken we aan de mooie Psalm 24: "Tot u verhef ik mijn ziel, o God, op U vertrouw ik…Allen die U verwachten zullen niet te schande worden…
Dit zou de hele dag gezongen kunnen worden.
Is het niet de dauwdrop op de bloemkelk van de ziel ’s morgens bij het opstaan?

c.) Nog een derde punt leert ons de Mis: God komt en biedt ons Zijn Genaden aan.
De mens bereidt zich op die komst voor.
De vrucht daarvan is een heilige ontmoeting, de vereniging van God met de mens, de genademededeling, waarvan de communio zingt:"De Heer geeft zijn zegenen het land zal zijn vrucht voortbrengen.”
Het Lichaam des Heren is het Lichaam van de allerheiligste Maagd.
We zien Maria in haar kamertje.
Plotseling staat daar de Bode van God, de Aarts Engel Gabriël en zegt haar: De Heiland zal tot U komen.
Ze is bereid.
Met uigestrekte hand en volledig toebereid zegt ze: "Tot U verhef ik mijn ziel….Ik ben de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar Uw Woord. En wat is hier de vrucht?
De Heer zegende die schoot en het land bracht zijn vrucht voort: "Gezegend is de vrucht van uw schoot.”
In de Mis: in iedere Mis zien we een komst van Christus, de voorbereiding van de mens en de vrucht van die vereniging.
In de Mis komt Christus.
Hij komt er in het OFFER.
Tenslotte; Wanneer wij klaar zijn voor de komst van CHRISTUS dan komt Hij, dan volgt ook de heerlijke vruch : de voltooiing van het christelijk leven.
Dan zullen we na de Advent van het aardse leven het stralende kerstfeest van de Eeuwige Gelukzaligheid vieren.
AMEN!

H. Havee