21stezondag na Pinksteren

 
Wij bevinden ons in de tijd van de voorbereiding op de tweede komst van Christus.
Laten we nagaan en een beschouwing houden hoe wij in de Mis van vandaag als Christenen worden afgebeeld.
Vooreerst als strijders van het Godsrijk.
De Apostel Paulus zegt op het einde van zijn leven: "Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het Geloof bewaard.
Van nu af ligt voor mij de kroon der gerechtigheid gereed, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij schenken zal op die Dag.
En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn Verschijnen hebben liefgehad”. (2Tim.4-7)
Dit woord van deze vurige Apostel van Christus het epistel van vandaag beter begrijpen.
Ons leven als Christen is een harde strijd, een strijd met de duivel, onze geduchte tegenstander.
Hij is niet een wezen van vlees en bloed.
Zo hij dat was dan waren we wel tegen hem opgewassen.
Hij is de vorst van deze wereld.
Hij heeft het zelfs gedurfd Christus uit te dagen.
Hij is de "boze geest” die "gloeiende pijlen” op ons afschiet.
Hoe kunnen wij bange en zwakke mensen van vlees en bloed, tegen zulk een tegenpartij standhouden? Zeker, zouden wij op onze eigen krachten moeten vertouwen, dan zouden we niet kunnen volhouden. Daarom maant de Apostel Paulus ons aan: "zoekt uw steun in de Heer en in zijn alvermogende kracht. Trekt de wapenrusting Gods aan!”
Wat betekent dat?
De wapenrusting Gods!
Dat betekent alles bij elkaar aan deugden en goede eigenschappen: onze wapenrusting is Christus. Tegen de vorst van de wereld zijn zwakke mensen niet opgewassen.
Alleen de Koning van het Godsrijk kan hem toeroepen: "Tot hier en niet verder!”
Onze wapenrusting is Christus, die we moeten aantrekken.
Hij is ons schild, ons zwaard, onze helm.


In geloof aan Hem, in de kracht van zijn verlossing, in onze verbondenheid met Hem door de genade, is onze overwinning op de duivel zeker.
Niet wij, maar Christus in ons, zal de overwinning behalen.
Wij hebben vorige week het feest van Christus Koning gevierd.
Trachten wij een verband te leggen tussen het Evangelie van vandaag en Christus Koning.
In de gelijkenis verschijnt een koning, die de trekken van Christus draagt, Hij is koninklijk in het vergeven en vergeten.
Hij is het ook in het straffen.
Hij geeft een koninklijk gebod: Grootmoedigheid
Een zo vrijgevig koning bestaat er zelfs niet, die met een gebaar een geweldige som van miljoenen kwijtscheldt.
De mensheid heeft door haar zonde een geweldige schuld opgestapeld, die zij nooit of nimmer betalen kan.
Maar toen toonde God zijn Koninklijke vrijgevigheid.
Niet alleen dat hij die schuld kwijt schenkt.
Hij heeft nog veel meer gedaan.
Het hele werk van de verlossing is zo aangrijpend.
Hij levert Zijn Zoon aan de dood over.
"O, onbegrijpelijke liefde van God, om de slaaf te bevrijden, hebt Gij Uw enige Zoon overgeleverd (Exsultet)."Vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.
Die strijd duurt heel ons leven lang, dag na dag.
Laten wij dus vergevingsgezind zijn.
Dan zullen wij een genadig oordeel vinden voor de rechterstoel van onze Heer Jezus Christus.
AMEN!

H. Havee