Feest van CHRISTUS KONING

 
REX sum ego – Koning ben ik…
 
Dignus est AGNUS, qui occisus est…Waardig is het LAM dat geslacht is te ontvangen: de Macht en de Godheid en de Wijsheid,en de Kracht en de Eer…Hem zij de Glorie en de Heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen… (Apocalyps 5,12)….zo plechtig begint de Mis van dit feest van Christus Koning.
 
Als wij in de geloofsbelijdenis getuigen, dat Hij, "door wie alles gemaakt werd” de ongeschapen eeuwige Zoon is, dan belijden wij, dat Hij met de Vader het onmiddellijke, opperste en onbeperkte gezag uitoefent over de gehele schepping.
Ook in meer eigenlijke zin noemen wij Christus KONING der wereld.
De Zoon van God immers, die door Zijn Menswording het Goddelijke met het menselijke heeft verenigd, die door Zijn Heilswerk de mens de Hemel heeft binnengeleid, is door de Vader, ook in zijn Mensheid verheerlijkt en verheven tot de Troon aan Zijn Rechterhand.
Op het Paasfeest hebben wij dit Geheim overwogen: hoe wij krachtens deze verheffing de verheerlijkte Godmens als onze Heer belijden.
Vandaag overwegen wij, hoe de verheerlijkte Heer niet alleen KONING is, omdat Hij van eeuwigheid met de Vader regeert, maar hoe Hij KONING van de wereld is in de meest eigenlijke zin, omdat Hij juist in de verheerlijking van zijn mensheid van de Vader "macht en heerlijkheid en KONINGSCHAP heeft ontvangen (Daniël 7,13-14)


Hij is het, die genoemd wordt: "de Heerser die uit Jacob zal voortkomen (Num.24,14)…die door de Vader is aangesteld tot Koning over zijn heilige berg SION (Tempelberg), die de volkeren tot zijn erfdeel zal ontvangen en de grenzen der aarde tot zijn eigendom (Ps.2,6,8): "Hij zal heersen van zee tot zee en van de stroom tot aan de grenzen der aarde”(Ps.71,18).
Hij bezit in eigenlijke zin alle macht, welke het koningschap toekomt.
Het Evangelie, dat door de Kerk wordt gepredikt, is zijn WET.
Dat Hij rechter is ,heeft Hijzelf verklaard: "De Vader immers oordeelt niemand, maar Hij heeft het oordeel geheel aan zijn zoon gegeven” (Joh.5,22).
Hij beloont en straft de mensen reeds bij hun leven en eens zal Hij als Rechter der wereld op de wolken zetelen om ieder te oordelen naar zijn daden.
Omdat Zijn wet een geestelijke wet is van LIEFDE en Gerechtigheid, kon Hij voor Pilatus verklaren, "dat Zijn Rijk niet van deze wereld is”.
Dit betekent niet, dat geheel de wereld en al het onze niet zijn eigendom zou zijn.”Want de macht over al het geschapene, welke Hij van Zijn Vader ontving, is zo volstrekt onbeperkt, dat alles van zijn wilsbeschikking afhankelijk is gemaakt.
Toch heeft Hij, zolang Hij op aarde leefde, ten enenmale van afgezien dit eigendomsrecht uit te oefenen.
En, gelijk hij eens het bezit en beheer van de menselijke goederen niet heeft geteld, zo liet Hij deze toen en ook nu nog aan hun eigenaars over” (Encycliek QUAS PRIMAS van Paus Pius XI).
Tot alles strekt zich dit eigendomsrecht en dit KONINGSCHAP uit, niet alleen tot de mensen die Christus belijden.
Het Koningschap van CHRISTUS staat boven ieder staatsgezag: Christus is de Koning van alle volkeren, van alle huisgezinnen en van alle mensen.
Deze gedachte vinden we overal in de LITURGIE terug.
Dat wordt uitgedrukt in de godsvrucht tot Jezus’ H.Hart.
Om deze gedachte nog dieper te doen doordringen, heeft paus PIUS XI dit feest op het einde van Oktober vastgesteld en bepaald dat Christus KONING van het verloste Godsrijk, het Mystieke Lichaam: de strijdende, de lijdende en de triomferende Kerk in de Hemel.
Vandaar de laatste zondag voorafgaande Allerheiligen en Allerzielen.
Als wij dan getrouwe onderdanen van deze Koning willen zijn, dan moeten wij Hem navolgen in zijn armoede, zijn geduld en nederigheid, bescheidenheid.
Wij moeten beseffen dat Zijn Kroon een kroon van doornen was , zijn scepter een rietstaf en zijn troon zijn Kruis.
Zijn wet die wij in ons hart moeten prenten, is zijn de Zaligsprekingen op de berg, zijn voorbeeld toen hij de voeten van zijn leerlingen waste, zijn uiterste nederigheid in zijn heilig lijden.
Pas als wij zo onze KONING navolgen, zullen wij het zout der aarde zijn en het licht der wereld.
Pas dan zullen wij mogen uitzien naar Zijn wederkomst, als de heerlijkheid van zijn Koningschap voor allen openbaar zal worden en Hij Zijn getrouwen zal verzamelen in het Rijk zonder einde.
AMEN!

Lang leve CHRISTUS KONING – Laudetur Jezus Christus!!!.

"CHRISTUS vincit – CHRISTUS regnat – CHRISTUS inperat”.

H. Havee