Dienstbaar en trouw

 
Broeders en zusters in Christus,
Vandaag vieren wij het feest van Maria Geboorte.
Men wil met dit feest duidelijk onderstrepen dat Maria de Moeder van Jezus, de mensgeworden Zoon Gods én de maagd uit het geslacht van David was.
Zij het is van wie de profeet Jesaja zei: "zij zal een Zoon baren en Zijn naam zal zijn: God met ons”, die Israël zal verlossen.
Ondanks dat dit een Mariafeest is blijft Jezus het middelpunt, want ook in Maria’s leven draaide alles om haar Zoon. Omwille van Hem werd zij onbevlekt ontvangen, omwille van Hem bleef zij maagd en werd Jozef haar man, ondanks dat zij zwanger was van de Heilige Geest .
Heel het leven van Maria stond in dienst van haar Zoon, ook na Zijn dood en verrijzenis vervolgde zij haar weg in dienstbaarheid aan de jonge Kerk.
Zij gaf haar ja-woord, zij vertrouwde op God.
Ongetwijfeld heeft Jezus veel geleerd van Zijn ouders, Jozef en Maria moeten goede opvoeders zijn geweest.
Jezus is nooit wereldvreemd geweest, Hij zag hoe mensen goed of slecht kunnen zijn, de verborgen noden, zorgen en leed.
Hij heeft het allemaal beleefd in de nabijheid van Zijn heilige ouders Maria en Jozef.
Daarom staan zij ons zo nabij, zij staan bij de wortels van Gods Zoon.
Beiden vertrouwden op God, niet wetende wat de toekomst brengen zou.
En vooral Maria is hierbij ons grote voorbeeld.
Dienstbaar aan en vertrouwen op God.


Wanneer wij een beeld zien van Maria met het Kindje Jezus op haar arm, dan kunnen wij in gedachten houden dat ook wij, evenals Maria, een opdracht hebben.
Maar daarnaast is er ook nog een ander beeld, dat ons in ons dagelijks leven kan helpen.
De afbeelding van de lijdende Maria, de Moeder van Smarten, die met betraande ogen vraagt: "Waarom?”
Maria troost ons hier wanneer ook wij lijden, verdriet hebben, geen uitweg meer zien en ontroostbaar zijn.
Zij leert ons het leed en lijden onder het kruis te leggen.
Het mooiste en hoopvolste beeld van Maria is haar Tenhemelopneming.
Dat zij nu als koningin gekroond, ons altijd kan bijstaan en de voornaamste voorspreekster voor ons is.
Zo staat zij ook vaak afgebeeld, staande op een wolk, de maan aan haar voeten, gekroond en met haar Zoon op de arm. Maria die trouw bleef tot onder het kruis mocht met ziel en lichaam binnengaan in de hemelse heerlijkheid.
Een toekomstbeeld dat ons allen wacht, het uiteindelijke doel van ons leven.
Amen.

Hans Smits