Dienende bescheidenheid

 
Broeders en zusters in Christus,
Acht dagen geleden vierden wij het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming en nu vandaag eren wij haar als Koningin.
Het jaar 1954 was een Mariajaar, honderd jaar na de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis, aan het einde van dat jaar werd toen door Paus Pius XII een Mariafeest ingevoerd ter ere van Maria Koningin.
Paus Pius XII zei over haar: " Maria is met ziel en lichaam in de hemelglorie opgenomen, om daar als koningin te schitteren aan de rechterhand van haar Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen”.
Zo is Maria voor ons een voorbeeld en voorspreekster, die ons laat zien waartoe Gods kracht in staat is. Maar Maria is wil meer een moeder voor ons zijn, zij wil voor haar kinderen zorgen.
Zij heeft zorg voor ieder van ons.
Zij heeft in de hemel de kroon ontvangen van het eeuwige leven.
Een ontelbare menigte vergezelt haar in de hemel, maar de Moeder Gods is en blijft het middelpunt.
Zij is de uitverkorene, als moeder van Gods Zoon ontving zij de genade om op een volmaakte wijze gehoor te geven aan Gods heilsplan.
Ze sputterde niet tegen, ze twijfelde niet.
In groot vertrouwen deed ze wat God van haar vroeg, een totale zelfgave en een heel groot Godsvertrouwen.
Maria werd geen koningin omdat ze naar macht streefde, maar omdat zij nederig, gehoorzaam en dienstbaar was, vanaf het moment van de Boodschap van de engel Gabriël toen zij sprak: " Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschied naar Uw Woord” tot aan haar Godsvruchtig sterven.
Maria keek verder dan menselijke opvattingen en redeneringen.
Zij keek naar God, in Hem is ons geluk uiteindelijk verzekerd en in die dienstbaarheid wilde Maria leven. Vandaag, beste mensen, gedenken wij, dat we in Maria een voorbeeld hebben gekregen.


Een prachtig voorbeeld want zoals Maria deed zo zal God waarachtig gediend kunnen worden, en dat lukt als we Maria steeds voor ogen blijven houden.
Zij is koningin van hemel en aarde, middelares, eerste en voornaamste voorspreekster voor alle noden.
Maria heeft altijd in haar goede raad aan de leerlingen van Jezus en aan vele anderen, die haar voorspraak inriepen, naar haar Zoon gewezen: " Doet maar wat Hij u zeggen zal”, lezen wij in het evangelie over de bruiloft van Kana.
Ze stond de leerlingen bij toen ze angstig en verweesd waren en samen wachtten op de komst van de Heilige Geest.
Zo zal ze ook present zijn als ons aardse leven ten einde is, in het uur van onze dood, als onze weg naar het Hemels Vaderhuis begonnen is. Daar, waar ook zij gekroond is met eeuwig leven vanwege haar bescheidenheid.
Laten wij God vandaag, op deze mooie Mariadag, heel bijzonder vragen dat wij de Heilige Maagd Maria mogen volgen op de weg van dienende bescheidenheid.
Moge Maria de koningin zijn van ons hart.
Amen.

Hans Smits