Wat is Apologetiek?

iframe name="fb_xdm_frame_http" tabindex="-1" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" id="fb_xdm_frame_http" aria-hidden="true" src="https://static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter/oDB-fAAStWy.js?version=41#channel=f1d009ac200a8&origin=http%3A%2F%2Fwww.hetkatholiekegeloof.nl" frameborder="0" scrolling="no" style="border: currentColor; border-image: none;" allowtransparency="true">
 
 
 
 
"In het begin…God”
De eerste woorden uit de Bijbel (zie Gen 1:1) bevestigen een essentiële leer over het Christelijke geloof: Vóór alles, is God.
Het is een realiteit dat voor de hand ligt voor de meeste Christenen, toch zijn er veel mensen die dit betwijfelen of ontkennen.
Uitdagingen worden vaak geadresseerd aan andere artikelen over het Christelijke geloof zoals de wederopstanding van Jezus en in het specifiek het Katholieke geloof, zoals de unieke autoriteit van de Paus.
Om deze reden, vinden Christenen en met name Katholieke Christenen zichzelf vaak te moeten verdedigen in gesprekken met niet-gelovigen.
Het Griekse woord voor "verdediging”is apologia.
Het Nederlandse woord apologetiek komt hier vandaan.
In de klassieke uitleg betekent "apologetiek” niet, het niet toelaten over wat een verkeerde leer is.
Echter wordt er met apologetiek een verdediging of rechtvaardiging van het geloof bedoelt.
Bijvoorbeeld, filosofie studenten of classici die erg bekend zijn met Plato’s Apologie: een manier over hoe Socrates zijn onderwijs verdedigt.
In de huidige context refereert apologetiek naar een rationele verdediging van het Christelijke geloof.
Het is een aspect, waar onze Heer Jezus het zelf over had toen hij ons aandrong om God met heel ons verstand lief te hebben. (zie Luk 10:27).
Geloof staat niet tegenover de rede; in feite zou de rede het geloof, mits juist begrepen, moeten ondersteunen. Het ondersteunt juist het geloof.


De fundamenten van de Christelijke Apologetiek zijn zelf door de Heer gelegd toen hij ze presenteerde "vele bewijzen” over zijn wederopstanding (zie Handelingen 1:3), inclusief zijn verschijning aan de sceptische, koppige, "twijfelende” Thomas en de andere apostelen (zie Joh 20:24-29).
De resulterende apostolische proclamatie van het evangelie inclusief ooggetuigen (juridische of wetenschappelijke) verklaring als een centraal kenmerk (zie e.g., Luk 1:1-4; Handelingen 2:32).
St. Paulus hield zich ook bezig met apologetiek, probeerde zowel Joden als Grieken te overtuigen van de Christelijke waarheid.
Zijn rationele stijl van evangelisatie in zijn preek op de Aeropagus, in het filosofisch gedomineerde Athene (zie Handelingen 17:22-34 ) en in zijn vastberadenheid om "alle dingen voor iedereen beschikbaar te maken, om tenminste een paar zielen te redden” (1 Cor 9:22).
De aanpak van de apostel om zijn geloof te delen en te verdedigen zou Katholieken vandaag de dag moeten aanmoedigen om hetzelfde voorbeeld te volgen.

Gerelateerde Schriftverzen - geciteerde teksten:
Gen 1:1 *
Luk 1:1-4; 10:27 *
Joh20:24-29 *
Hand 1:3; 2:32; 17:22-34 *
1 Cor 9:22.

Algemeen:
Hand17:22-34 *
1 Cor 9:19-23 *
1 Petr 3:15 *
Jud 3.

Bijbelse Griekse termen:
Apologia (" Apologie, Apologetiek”): Hand 22:1; 25:16 *
1Cor 9:3 *
Phil 1:7, 16.
Dialegomai ("dialoog”): Hand 17:2, 17; 18:4, 19; 19:8-10.
Suzeteo ("betwisten” "debatteren” over de waarheid van het Christendom): Mark 12:28 (Jezus) *
Hand 9:29 (Paulus); 15:7 (Kerk concilie te Jeruzalem).

CATECHISMUS VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK:
31-49 *
156-159