Zalig zij die geloofd heeft

 
Vandaag op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming horen wij het prachtige evangelie waarin staat dat Maria met spoed naar haar nicht Elisabeth reist, ook zij is zwanger.
Twee aanstaande moeders.
Tijdens deze ontmoeting spreekt Elisabeth de profetische woorden:” Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is”.
Dan volgt het antwoordt van Maria met het Magnificat.
Hieruit blijkt dat zij als uitverkorene heel begenadigd is, hetgeen zij zelf beaamt: " En zie van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij Zijn wonderwerken deed”.
En inderdaad, over welke vrouw zou er meer gezegd en geschreven zijn dan over Maria, de Moeder van onze Verlosser?
We kunnen het over haar niet genoeg hebben, we mogen over haar niet zwijgen.
Dagelijks bidden we meerdere malen : "Gij zijt gezegend onder de vrouwen” en zelfs in elk rozenhoedje drie en vijftig keer.Mariaverering – Mariadevotie hoort bij ons katholieke geloof.
Want Maria is de begenadigde onder de mensen, volmaakte, zoals God die in Zijn gedachten had, zij is het beeld van de Kerk.
Zij is de eerste van de mensen die mag delen in de volledige heerlijkheid van God.
Maria was de eerste die heeft gedeeld in de verrijzenis van haar Zoon Jezus Christus en dat viert de Kerk elk jaar op dit hoogfeest weer met vreugde.
Het is meer dan ooit nodig, dat christenen zich weer eens echt gaan bezinnen op de grote betekenis van de Moeder van God.


Zij is de zorgende Moeder, die vertrouwen voor de toekomst biedt.
Door de eeuwen heen hebben mensen haar op allerlei manieren en plaatsen eer en liefde betoond en ook in onze tijd pelgrimeren nog duizenden en duizenden gelovigen naar de verschillende bedevaartplaatsen, veraf en dichtbij.
Deze uitingen van Maria-verering leiden tot een grote toewijding aan Christus, onze Heer en Verlosser.
Maria is de vrouw van geloof, die Gods Zoon bemind heeft en trouw gevolgd is, tot onder het kruis.
Hoe vaak zijn wij niet zoekende in de duisternis van onze twijfels, zwakheden en zonden?
Wij, die zo vaak misleid worden door het valse licht van onze eigen voordelen en vooroordelen, dat wij mogen opzien naar dat lichtend teken dat God ons geeft.
Het is, beste mensen, de moeite waard, om telkens weer opnieuw te gaan beseffen welke grote dingen God aan Maria deed en ook aan ons zal doen.
Het grote feest van de Tenhemelopneming van Maria heeft niets te maken met een onmogelijke reis in de ruimte om een verre God te vinden, geen sprookje of met bovenmenselijke, met onverstelbare inspanningen, moeite te doen om God te benaderen.
Nee, het is het feest van een God die één van Zijn schepselen bezoekt en haar lief heeft en genade schenkt, om haar zo met Zijn schoonheid te bekleden, ja, als een bruid, zonder smet of gebrek.
Dat was de roeping van Maria, maar ook van ons.
Dit prachtige feest, is een feest voor iedereen, hoe klein - eenvoudig en onbetekenend ook, hoe zondig we ook zijn, hij die nederig accepteert dat hij elke dag weer opnieuw moet leven van Gods genade en goedheid.
Laten wij vandaag, op dit grote Mariafeest, God danken dat Hij ons dit teken heeft geschonken.
Dit in een wereld , waar God vaak afwezig en onvindbaar lijkt, ja, dan is dit precies, beste mensen, wat wij nodig hebben: hoop.
Een hoop die onze illusies ontmaskert, ons weerstand geeft tegen vrees, angst en ontmoediging.
Laten wij Maria telkens weer blijven aanroepen, die ons is voorgegaan en ons is gegeven als voorspreekster: "Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood”.
Amen.

Hans Smits