Kruisweg (1)

 
1e statie Jezus wordt ter dood veroordeeld
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus zegt: "Men heeft over Mij een oordeel geveld en Mij uiteindelijk veroordeeld.
Het volk, dat mijn onderrichtingen gehoord heeft, is het met de wereldlijke en religieuze machthebbers eens om Mij te veroordelen.
Zelfs mijn vrienden en mijn leerlingen zijn gevlucht.
Tot voor kort waren zij nog vol lof over Mij, verbaasden zij zich over mijn wonderen, verdrongen zij elkaar om Mij aan te raken en beloofden zij Mij hun trouw”.
Maar nu schreeuwen zij allen tegen Hem en eisen zij van Pilatus zijn kruisiging.
Pilatus, die een vreemdeling is, zou Hem willen vrijlaten.
Maar het hele volk dwingt hem Jezus te veroordelen.
De mensen rondom ons, zelfs onze allerbeste vrienden, zullen over ons oordelen en ons veroordelen.
Dat betekent niet, dat wij schuldig zijn.
En toch zal men ons oordelen.
Laat het duidelijk zijn, dat wij op mensen niet echt kunnen vertrouwen.
Alleen God is ons houvast.
Deze eerste statie nodigt ons uit bij Christus steun te zoeken.
Wanneer de mensen ons veroordelen, mogen wij onze toevlucht nemen tot Christus.
Want ook Hem hebben ze geoordeeld en veroordeeld.
Het oordeel kan ons niets doen en laat ons niet alleen achter.
Het brengt ons dichter bij Jezus Christus en leidt ons binnen in Zijn heerlijkheid.
Die veroordeling is voor ons een deur waarlangs wij Hem kunnen ontmoeten.
Als wij dit voor ogen houden, kan niemand ons nog veroordelen.
 
Gebed:
Heer Jezus, voor onze zonden hebt Gij het onrecht van mensen willen ondergaan.
Help ons, om in navolging van U, onrecht te verdragen en het onrecht naar anderen toe, naar vermogen te verhinderen.
Zo velen worden immers door hun medemensen geoordeeld en veroordeeld.
Doe ons inzien dat Gij de enige barmhartige Rechter zijt.
 
A/. Amen.
 
A/. Onze Vader…....................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
2e Statie Jezus neemt het kruis op zijn schouders
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Jezus had zich kunnen verweren of wensen dat men Hem zou verdedigen.
Hij had kunnen protesteren en zeggen: "Ik ben onschuldig, waarom moet Ik lijden?”
En toch heeft Hij het kruis zonder morren op zich genomen.
Elk ogenblik van ons leven is een kruis.
We kunnen dit kruis aannemen of het verwerpen.
We kunnen ervoor vluchten of het aanvaarden.
Maar Jezus heeft het opgenomen.
Zo weten wij waar Hij te vinden is.
Elk ogenblik sta we voor de keuze of wij Christus willen navolgen of niet.
Deze tweede statie wil ons laten zien dat wij het kruis niet ver hoeven te zoeken: elke dag moeten wij ons kruis aanvaarden.
Want als we dit kruis opnemen, zal het ons veel genade schenken en zullen wij ons geloof verdiepen.
 
Gebed:
Heer Jezus, geef dat we iets leren begrijpen van het kruisgeheim.
Ook in onze tijd van welvaart bestaat het kruis.
Wij streven wel naar een paradijs op aarde, maar wij weten heel goed dat het leven niet alleen maar een sprookje is.
Ieder van ons heeft wel eens tegenslagen.
Heer, laat ons niet opstandig worden als ziekte of tegenslag ons treft Geef moed aan mensen die ongeneeselijk ziek zijn, geef kracht aan hen die geestelijke of lichamelijk lijden, geef moed aan hen die nog maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet…...............
 
V/. Onrferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
3e Statie Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Niemand valt graag.
Iedereen wil met beide voeten in het leven staan, doorzetten en succes hebben.
En Jezus die God is, valt krachteloos onder Zijn kruis.
Iedereen heeft vroeger Zijn wonderen gezien en hebben zich toen over Hem verwonderd.
Nu zien ze Jezus, gegeseld en bespot, onder zijn kruis vallen.
Laten wij, die regelmatig vallen, onze val niet goed praten, maar aan God geven.
Op aarde hebben we niets te verliezen.
We zijn hier om ooit te sterven en dit aardse leven te verlaten.
Want, zegt Jezus ons: "Wie zijn leven verliest, zal het winnen.”
Waarom hebben we angst om te vallen?
Waarom komen we er niet toe onze medemensen in de ogen te zien, wanneer we een fout hebben begaan, wanneer anderen gelijk hadden?
En als zonden ons plagen, waarom hebben we dan schrik om deze te bekennen?
Ja, we leiden niet graag gezichtsverlies.
Maar wat we altijd moeten bedenken is: "als we vallen, naderen we tot Christus.
Hij zegt tot ons:” Heb geen angst, want vallen betekent niet het einde”.
Wat belangrijk is, dat we bij het vallen niet alleen blijven liggen, maar dat we dichter bij God komen.
 
Gebed:
Heer Jezus, Wij worden dikwijls aangevochten door momenten van machteloosheid.
Soms zien we geen uitweg meer en hebben de neiging onder het kruis te blijven liggen.
Wij vragen U: Sterk onze geest, geef dat we sterk zijn en telkens weer ons kruis kunnen opnemen en verder gaan.
 
A/. Amen
 
A/. Onze Vader….............
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
4e statie Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Het moet voor Jezus bijna ondragelijk geweest zijn om zo, Zijn Moeder, iemand die Hij zo intens liefhad, te zien lijden.
Een moeder die haar Kind voorbij ziet strompelen, Hij was nu iemand van wie men niets meer moest hebben.
Hij werd door iedereen veracht alsof Hij een ketter en verleider was.
Maar Maria wist wel beter.
Zij zag Zijn lichamelijke en innerlijke pijn en keek haar Zoon Jezus in de ogen.
Het is een zwaar kruis, om een dierbare in de ogen te moeten kijken, wanneer hij of door iedereen bespot wordt.
Maar, je zult echte vrienden pas daaraan erkennen, als zij je nog blijven steunen, ook wanneer niemand nog iets om je geeft.
Zo zal je Christus en Zijn moeder Maria ontmoeten.
 
Gebed:
Hemelse Vader, wij eren in Maria de Moeder, die ten einde toe haar Zoon bleef volgen.
Daarom is zij een voorbeeld geworden voor alle moeders die te lijden hebben om hun kinderen, om wat voor reden dan ook.
Wij bidden U: geef dat moeders nooit hun kind in de steek laten, hen nooit laten vallen, maar altijd hun hart en hun huis geopend houden.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet…................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
5e statie Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Niemand had nog achting voor Jezus.
Hij had zoveel mensen genezen, maar ook zij lieten Hem in de steek, net zoals diegenen, die voordien aan zijn lippen hingen.
Verwond en bebloed, diep ontroerd door de blik van Zijn moeder, had Hij helpende handen nodig om Hem te ondersteunen.
Maar er kwam alleen iemand, een zekere Simon van Cyrene die men ertoe gedwongen had.
Het is vreselijk niemand te hebben, die bereid is uit liefde voor jou je bij te staan.
Maar als iemand ons bijstaat of we helpen een ander dan is Christus bij ons.
 
Gebed:
Heer Jezus, hoe vaak gebeurt het niet dat wij aan het leed van de ander voorbijgaan.
Leer ons de noden van onze medemens in te zien, wij hoeven niet ver te zoeken.
Uw kruis gaat midden door de straat waar wij wonen.
Er wordt om hulp geroepen in onze directe omgeving, als wij het maar willen zien en horen.
 
A/. Amen
 
A/. Onze Vader…..................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
6e Statie Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Ze hebben Hem alles ontnomen.
En iedereen heeft Hem in de steek gelaten.
Jezus was alleen, bezat niets meer, en was op weg om gekruisigd te worden.
Toen drong Veronica zich uit de menigte naar Hem toe en reikte Hem een doek aan.
Jezus werd door dit gebaar diep ontroerd en was vol dankbaarheid.
Maar hoe kon Hij Zijn dankbaarheid tonen?
Hij had niets anders dan zijn lijden en pijnen, niets anders dan de afdruk van zijn bloedend aangezicht.
Soms valt het ons zwaar dat je niet in de gelegenheid bent om hen te vergoeden die je iets schenken.
Het kan vaak goed gemaakt worden door iets van jezelf te geven.
We mogen bij deze statie leren te aanvaarden dat anderen ons helpen, zonder daarbij direct iets voor terug te krijgen.
Wij moeten proberen ons hart voor de ander te openen en de liefde van Christus hierdoor uit te dragen.
Als wij zo proberen te zijn, zullen wij kinderen van God zijn.
Ook Gods liefde kunnen wij niet vergoeden.
Laten wij ons eenvoudig voelen als een kind, dat mag genieten van de liefde en goedheid van de Vader.
 
Gebed:
Heer jezus,prent de droefheid van Uw gelaat diep in onze ziel.
Leer ons te ontdekken dat die droefheid ligt uitgedrukt op het gezicht van allen die pijn lijden,
Leer ons evenals Veronica een liefdevol gebaar te maken, attent te zijn, een troostend woord te spreken.
Want, wat wij aan hen doen, doen wij aan Christus.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet…..........................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
7e Statie Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Dit is de tweede maal dat Jezus ter aarde valt.
Jezus weet welke pijn zijn Moeder dit doet, hoe zijn tegenstanders Hem uitlachen en vrienden Hem definitief de rug zouden toekeren.
Iedereen was verontwaardigd over zijn zwakte en men vroeg zich af: "Is dit nu de Zoon van God?”
Jezus heeft zijn kruis op zich genomen.
Zijn hemelse Vader wilde hiermee aantonen, dat Hij in zijn Zoon Jezus sterker was dan elke ergernis.
Als we een eerste keer vallen, vinden we nog wel een uitvlucht, maar als we een tweede keer struikelen, zal iedereen je met de vinger nawijzen en zeggen dat je niet deugd.
We zullen ons tegen dit kruis verzetten, zullen alles weer goed willen maken en ons willen rechtvaardigen.
Maar door zo’n houding raken wij van God vervreemd.
Daarmee leggen we immers geen getuigenis van Christus af, maar zoeken wij een eigen bevestiging.
We willen daarmee slechts onze eigen sterkte tonen.
Maar tekens weer zullen wij weer vallen, maar dan is het Jezus die ons telkens weer opricht.”
Laten wij geen angst hebben om onderweg te vallen, maar kijken naar Jezus Christus.
Als we ons kruis opnemen, zullen wij Christus ontmoeten en Hij zal ons bijstaan.
 
Gebed:
Goede Jezus, een mens kan zwaar en diep vallen.
Hoeveel jonge mensen zijn geen slachtoffer van een verslaving, zijn niet meer opgewassen tegen de welvaart en bezitten niet meer de kracht om te vechten en overeind te komen.
Ze zijn hulpeloos overgeleverd aan een anonieme macht, dat als een blok hout over hen is heen gevallen.
Heer, geef hen uw verlossende kracht om weer op te staan en opnieuw mens te worden.
 
A/. Amen
 
A/. Onze Vader...................…..
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
8e Statie Jezus troost de wenende vrouwen
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Vrouwen hebben naar Jezus geluisterd en geloofden in zijn onderricht.
Hij heeft hun kinderen gezegend.
Zij keken naar Hem met de ogen van hun hart.
Zij konden niet begrijpen, dat men Hem had veroordeeld.
Zij weenden, omdat zij voelden dat met dit oordeel over Jezus meteen ook het oordeel over het leven uitgesproken werd.
Maar Jezus sprak hen toostvol toe.
Ook dat is een kruis, je eigen lijden overwinnen om daarachter de vrijheid te zien.
Laten wij ons niet laten meeslepen door stoerheid en blindheid van ons hart.
Dat wij niet meer willen inzien, dat achter elke dood de verrijzenis wacht, achter elke ziekte de genezing, achter elk afscheid het weerzien.
Wanneer wij het lijden van anderen zien en hen troosten, daar waar ook wij zelf naar troost uitkijken.
Ja, op dat ogenblik zullen we troost vinden bij God; Wij moeten de troostende kracht bij God zoeken.
Zo zullen wij de wereld overwinnen.
Dat is de leerschool om het volle leven te verkrijgen.
Als je zelf gekwetst bent en leed draagt, maar je gaat ondanks alles toch anderen troosten, zal je Christus ontmoeten en Hij zal een houvast voor je zijn.
 
Gebed:
Hemelse Vader, wij komen er niet ze gauw toe onze hand in eigen boezem te steken.
Het wijzen met de vinger naar anderen ligt ons beter.
Onze zelfkennis is vaak uiterst gering.
Wij vragen U, leer ons de verborgen schuilhoeken van ons hart kennen, waar vaak egoisme op de loer ligt.
Wij vragen U, leer ons onszelf te beteren met uw hulp en genade.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet…..................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
9e Statie Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
We zien hier het moment dat de Heer voor de derde maal ter aarde valt.
De mensen dachten dat Hij bezweek.
Maar met zijn laatste krachten omarmde Hij het kruis en sleepte het op de berg Golgotha.
Ook al worden ons dingen soms nog zo zwaar en niemand houd het nog voor mogelijk, als dan het ogenblik komt, waarop men je zal zeggen: "Van jou verwachten we niets meer. "Het is uit met jou”.
Als denkt bij jezelf: "Ik kan niet meer”, en je je totaal hulpeloos zal voelen.
Dat is het begin van nieuwe levenskracht, van het inzicht dat je aan het einde van je krachten bent.
Wees niet bang.
Want er is nog een deur en achter deze deur zullen we God opnieuw vinden.
Als we geen kracht meer bezitten, is Hij er voor ons.
Uit het diepste van onze ziel zullen we om God schreeuwen en Hij zal ons antwoorden.
Ja, het is een kruis, als je eens en voor altijd verliest en verlaten bent, wanneer niemand nog iets om je geeft, wanneer men je heeft afgeschreven. Als we dit kruis opnemen, zal God je door Jezus aanwezigheid en genade, sterken.
In zijn Naam zal je bergen verzetten.
Christus is altijd bij ons en Hij heeft de wereld overwonnen.
 
Gebed:
Heer Jezus, help ons dat wij nooit buigen voor het kwaad, de grote verleider van de mensheid.
Laten wij ook niet buigen voor de talloze goden van onze tijd: van geld, hebzucht, het eigen "ïk” ,
Leer ons alleen te buigen voor U, onze Heer.
 
A/. Amen
 
A/. Onze Vader….................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
10e Statie Jezus wordt van Zijn kleren ontdaan en met gal gelaafd
 
 
V/. Wij aanbidden U, Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Als een Lam dat ter slachtbank werd geleid liet Jezus toe dat men Zijn kleren uittrokken, dat men Hem ook het allerlaatste ontnam.
Hoe graag willen wij toch iets voor onszelf alleen hebben, een stukje wereld, dat alleen ons toebehoort en waartoe niemand toegang heeft.
We zullen het beschermen en het voor de ogen van anderen verbergen.
We denken er recht op te hebben.
Maar het ogenblik komt, waarop we niets meer voor onszelf kunnen redden.
Er zijn situaties, waarin we van alles afstand moet doen, waar niets ons nog toebehoort, waarbij ons het laatste ontnomen wordt.
Iedereen moet ook onder dit kruis door.
Laten we het aan God schenken.
Wanneer men je met geweld van je kleren beroofd en je ziel bloot legt..
Laten wij op God vertrouwen, Hij zal onze ziel volkomen wit wassen.
 
Gebed:
Hemelse Vader, in de wereld van vandaag, zijn helaas nog velen die het allernoodzakelijkste moeten missen, mensen die dakloos zijn en zij die zich ternauwernood kunnen redden.
Voor hen bidden wij dat er mensen zijn die zich om hen bekommeren.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet….................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
11e Statie Jezus wordt aan het kruis genageld
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Jezus wordt hier één met het kruis.
Helse pijnen beheersen zijn lichaam.
Als een misdadiger wordt hij gevonnist.
Zolang we het kruis dragen, hebben we nog altijd de mogelijkheid om het af te werpen.
Maar zodra men ons op het kruis nagelt, kunnen we het niet meer ontlopen.
We weten nu, dat het kruis je levensbestemming is tot aan je dood.
We hebben het daar moeilijk mee.
We zouden onze kruisen graag afwerpen, maar wij zijn eraan vastgenageld.
Zo zullen ook onze medemensen ons op kruisen vastnagelen.
Maar we moeten vertrouwen houden in Christus, Hij staat ons bij.
 
Gebed:
Heer Jezus, eenzaamheid is een verstikkend gevoel.
Hoeveel mensen voelen zich niet eenzaam en verlaten?
Mensen die elkaar in de steek laten, jongeren die van huis vervreemden, ouderen naar wie niemand omkijkt, alleenstaanden die het gevoel hebben dat niemand om hen geeft.
Heer, geef dat wij oog mogen hebben voor onze medemens, dat wij sterk mogen zijn als eenzaamheid óns overvalt, laat wij beseffen dat U altijd bij ons blijft ook als anderen het laten afweten.
 
A/. Amen
 
A/. Onze Vader….................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
12e Statie Jezus sterft aan het kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Jezus ruilt deze wereld niet voor een ijle illusie, maar gaat uit de wereld om op een nieuwe manier te leven.
Door Zijn kruisdood vervulde Hij de wil van Zijn Vader.
Daarom zegt Hij in zijn stervensuur: "Vader, in uw handen beveel Ik mijn Geest.”
Zo volbracht Hij de wil van Zijn Vader.
De mensen denken vaak dat de dood een eindpunt is en daarom hebben ze er angst voor en valt het hen moeilijk om over de dood na te denken. Maar zolang je de dood niet accepteert, weegt hij als een last op je schouders.
Als wij aanvaarden dat de dood onvermijdelijk is, behaal je een overwinning en naderen we tot Christus.
Laten wij de moed hebben de aardse dood onder ogen te zien.
Laten wij dit zware kruis in ons leven beschouwen als een vervulling.
Het is een begin van het volle leven bij God.
 
Gebed:
Goede Jezus wij danken U voor het offer van Uw kruisdood.
Als een Lam hebt gij voor ons willen sterven, opdat wij Gods kinderen zouden worden.
Geef dat er weer meer eerbied mag komen voor de H.Eucharistie, weer meer respect voor kerkgebouwen waar U woont en die alleen voor U zijn gebouwd en waar velen u hebben gezocht en gevonden.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet….....................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
13e Statie Jezus wordt van het kruis afgenomen en aan Zijn Moeder teruggegeven
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Toen Hij gestorven was, kwamen Zijn vrienden.
Zij namen Jezus van het kruis en gaven Hem terug aan Zijn moeder.
Ook wij zullen na onze dood verlost worden van het kruis dat wij in ons leven met ons meedragen.
Pas dan zal ons eer ten deel vallen.
In eeuwigheid zal geen kruis nog op onze schouders drukken, omdat we de moed hebben gehad om tijdens het aardse leven het kruis om te nemen.
Vaak zetten we ons ergens voor in en kunnen de vruchten ervan niet plukken.
Ja, het vraagt moed het zaad uit te zaaien zonder nadien zelf te kunnen oogsten.
Maar juist deze ontzeggingen leiden ons naar de verrijzenis.
 
Gebed:
Hemelse Vader, wat een groot verdriet is het, als in een gelukkig huwelijk één van beiden sterft.
Dan valt er een grote leegte….
Wij willen vooral denken aan het grote verdriet de vele moeders die hun kind moet missen.
Hemelse Vader, wij vragen U: schenk troost aan alle moeders die treuren om het gemis van een kind, Moeder Maria sta hen bij dit verlies te dragen.
 
A/. Amen
 
A/. Onze Vader…...............
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.
 
 
14e Statie Jezus wordt in het graf gelegd
 
 
V/. Wij aanbidden U,Christus, en loven U
 
A/. Omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Zijn vrienden legden Jezus ‘lichaam in het graf.
Zij waren bezorgd om Zijn lichaam, maar vergaten wat Hij hun gezegd had: "Op de derde dag zal Ik verrijzen.”
Het graf geeft een angstig gevoel.
De dag dat men ons graf in gereedheid brengt, zullen wij er niet meer zijn.
Hoe zullen we reageren als het eens zover is?
Hoe het dan zal zijn, we weten het niet, wat we wel weten is dat Christus bij ons is en Hij ons kennen zal.
Laten wij bij deze 14e statie het graf niet langer beschouwen als een droevig einde, maar veeleer een nieuw begin.
Moge het morgenrood van het paasfeest ons toeschitteren.
 
Gebed:
Heer Jezus, de wereld meent U te hebben overwonnen.
Wat een misrekening.
Men wist niet dat de graankorrel eerst in de aarde moet vallen en sterven, voordat hij vrucht kan dragen.
Wij weten Heer, dat gij de macht van de dood hebt overwonnen en nu met de Vader en de H.Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
 
A/. Amen
 
A/. Wees Gegroet…...................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O God, wees ons zondaars genadig.