Kruisweg

 
Het is Goede Vrijdag, drie uur in de middag, het tijdstip waarop Jezus door de nauwe straten van Jeruzalem trekt, zelf Zijn kruis dragend, op weg naar Calvarië.
Wij mogen Hem volgen op Zijn eenzame tocht .
Wij willen bij Hem blijven en in gedachten houden dat ook wij telkens weer ons kruis moeten dragen, dat wij dit niet alleen hoeven te doen maar samen met Hem die ons heeft verlost.
Laten wij op deze kruisweg al onze intentie’s, onze zorgen, ons verdriet, de grote problemen in kerk en wereld meenemen en ons zo verenigen met de lijdende Christus.
Moge Maria de Moeder van Smarten ons daarbij helpen.
 
 
EERSTE STATIE
Jezus wordt ter dood veroordeeld
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Jezus antwoordde: "Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar Mijn stem."
Pilatus zei tot Hem: "Wat is waarheid?"
De tragedie van Pilatus is verborgen in de vraag: Wat is waarheid?
Dit was geen vraag over de wet, maar een vraag over zijn eigen verhouding tot de waarheid.
Het was een poging om te ontsnappen aan de stem van het geweten die hem onder druk zet de waarheid te erkennen en te volgen.
Wanneer iemand weigert zich door de waarheid te laten leiden is hij uiteindelijk bereid om zelfs een onschuldig persoon tot de dood te veroordelen. De aanklagers schreeuwen: "Kruisig Hem”.
Wijzend naar Jezus zegt hij: "Ecce Homo! Zie hier de Mens!"
Uiteindelijk geeft Pilatus toe en spreekt het oordeel uit.
Zo werd Jezus, veroordeeld tot de kruisdood.
Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid geleid tot lijden en dood.
Het is de onschuldige die de prijs betaalt van menselijke huichelarij.
Halve maatregelen zijn nooit genoeg.
Ook is het niet genoeg om je handen in onschuld te wassen, zoals Pilatus.
Dit is waarom Christus zo vurig bad: Vader, "wijd hen U toe in de waarheid”.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, U accepteerde een onjuist oordeel.
Schenk aan ons en aan alle mensen van deze tijd de genade om gelovig vast te houden aan de waarheid.
Aan U, Heer Jezus, komt alle eer en glorie toe in alle eeuwen der eeuwen.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ...........
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
TWEEDE STATIE
Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Het Kruis is een instrument van een schandelijke dood.
Bestemd voor de laagste klasse, nu werd het kruis een sleutel.
Vanaf dit moment kan men, met behulp van deze sleutel, de deur openen naar het diepste mysterie van God.
Door Christus’ acceptatie van het Kruis, het instrument van Zijn zelfontlediging, komt men te weten dat God liefde is.
De waarheid over God werd geopenbaard in het Kruis.
De Vader koos het Kruis voor Zijn Zoon, en Zijn Zoon nam het op Zijn schouders.
Hij droeg het naar de Berg Calvarie en offerde Zijn leven op het Kruis.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, die het Kruis uit de handen van de mens hebt aanvaard om het tot teken te maken van Gods reddende liefde voor de mensheid.
Schenk ons en alle mensen van deze tijd de genade van geloof in deze oneindige liefde.
Bij het doorgeven van het teken van het Kruis, mogen wij de echte getuigen van de Verlossing zijn.
Aan U, Heer Jezus, zij alle eer en glorie voor altijd.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Wees Gegroet.............
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
DERDE STATIE
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"God heeft onze fouten op Hem gelegd" lezen wij in de profeet Jesaja.
Uitputting doet Hem vallen.
Zijn lichaam is bedekt met bloed van de geseling.
Zijn hoofd is gekroond met doornen.
Dit alles liet Zijn krachten wegvloeien.
Hij valt en het gewicht van het Kruis drukt Hem tegen de grond.
Het waren onze fouten die Christus op de grond drukte, die het gewicht van het Kruis bepaalde die Hij op Zijn schouders droeg.
Met moeite staat Jezus weer op om Zijn weg te vervolgen.
De soldaten die hem begeleidden spoorden Hem aan met geschreeuw en slagen.
Even later zet de stoet zich weer in beweging.
Op deze manier spreekt onze Verlosser op een woordenloze manier iedereen aan die valt om weer op te staan.
Ook wij worden dikwijls aangevochten door momenten van machteloosheid.
Soms zien we geen uitweg meer en hebben de neiging onder het kruis te blijven liggen.
Toch sterkt Christus dan onze geest, zodat we sterk zijn en telkens weer ons kruis kunnen opnemen en verder gaan.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, daar U viel onder het gewicht van onze fouten en opstond voor onze rechtvaardiging, bidden wij U, help ons en al degenen die neergedrukt zijn door de zonde om weer op te staan en onze reis te vervolgen.
Geef ons de kracht van de Geest met U het kruis van onze zwakheid te dragen.
Dat vragen wij u, die alle eer en glorie toekomt tot in de eeuwen der eeuwen.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
VIERDE STATIE
Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"Aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen", had de Engel gezegd.
En nu, terwijl Maria kijkt naar haar Zoon die ter dood veroordeeld is, het Kruis dragend, ziet Maria gebeuren hetgeen zij al lange jaren in haar hart droeg.
Maria, bleef haar Zoon ten einde toe volgen.
Omdat zij een moeder is, lijdt Maria intens.
Maar zij antwoordt nu net zoals ze had geantwoord bij de Aankondiging: "Mij geschiede naar Uw woord."
Op de Kruisweg toont Maria zichzelf als de Moeder van de Verlosser van de wereld.
Het is de lijdende Moeder die spreekt, de dienstmaagd die gehoorzaam is ten einde toe.
Daarom is zij een voorbeeld geworden voor alle moeders die te lijden hebben om hun kinderen, om wat voor reden dan ook.
Maar ze laat ook zien dat een moeder haar kind nooit in de steek zal laten, maar altijd het hart en het huis geopend houden.
 
GEBED
O Maria, uw hart was verscheurd door verdriet, maar altijd denkend aan uw fiat en volledig vertrouwend dat Hij voor wie niets onmogelijk is in staat zou zijn Zijn beloftes te vervullen, smeek voor ons en voor alle komende generaties de genade af van overgave aan Gods liefde.
Help ons, in het licht van het lijden, afwijzing en beproeving, hoelang en zwaar ook, nooit te twijfelen aan Zijn liefde, door Christus, onze Heer.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Wees gegroet…...............
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
VIJFDE STATIE
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
 
 
V/. Wij aanbidden U, Christus en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
De Romeinse soldaten deden dit omdat ze bang waren dat Jezus door uitputting niet in staat zou zijn het Kruis tot Golgotha te dragen.
Hun oog viel op Simon van Syrene.
Zij dwongen hem het gewicht op zijn schouders te nemen.
We kunnen ons voorstellen dat Simon dit niet van harte deed.
Als vrij man het kruis dragen samen met een veroordeelde.
Met tegenzin, nam Simon het Kruis op om Jezus te helpen.
Wat de menigte zag als een aanslag op zijn waardigheid, gaf Simon juist een nieuwe waardigheid.
Terwijl hij het Kruis droeg, kwam hij tot geloof.
Hij accepteert nu vrijwillig het kruis alsof hij diep geraakt was door de woorden:
"Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig."
 
GEBED
Heer Jezus Christus, U gaf aan Simon de Cyreneer de waardigheid Uw Kruis te dragen.
Verwelkom ons ook onder deze last, en verleen aan iedereen het geschenk van bereidheid tot dienen.
Sta ons niet toe dat we ons weg zouden draaien van degenen die door het kruis van ziekte, eenzaamheid, honger of onrechtvaardigheid worden belast.
Help ons getuigen te zijn van het Evangelie van het Kruis en getuigen van U
Die leeft en regeert in alle eeuwen der eeuwen.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader .................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
ZESDE STATIE
Veronica droogt het aanschijn van Jezus af
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Veronica komt niet voor in het evangelie.
Haar naam wordt niet genoemd, evenals de namen van de andere vrouwen die Jezus vergezelden.
Maar volgens de traditie, baande Veronica zich een weg tussen de soldaten door die Jezus begeleidden en veegde met een doek het zweet en bloed van het gezicht van de Heer.
Dat gezicht liet een afdruk achter op het doek, een gelovig beeld.
De Verlosser van de wereld geeft Veronica een afbeelding van Zijn gelaat.
Deze doek wordt een boodschap voor ons.
Het zegt ons: goedheid en elk gebaar van liefde, is de gelijkenis met Christus, die wordt versterkt in de persoon die zo handelt.
Daden van liefde,goedheid, begrip en dienstbaarheid gaan niet voorbij.
Dit is het wat onze persoonlijkheid vormt en ons onze ware naam geeft.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, U aanvaardde een onbaatzuchtige gebaar van liefde van een vrouw en in ruil hiervoor bepaalde U dat toekomstige generaties haar zouden herinneren middels Uw gezicht.
Geef dat onze werken en de werken van allen die na ons komen ons meer op U doen gelijken en in de wereld de weerspiegeling achterlaten van Uw oneindige liefde.

Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ..............
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
ZEVENDE STATIE
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
" Ik ben een worm en geen mens meer, veracht door het volk" zegt de psalmist.
Hier, in het stof ligt de Veroordeelde.
Verpletterd onder het gewicht van het Kruis.
Zijn kracht vloeit steeds meer uit Hem weg.
Maar met grote inspanning staat Hij weer op en vervolgt Zijn weg.
Ieder mens op aarde ontmoet Christus die het Kruis draagt en onder het gewicht ervan valt.
Maar ook Christus ontmoet, op weg naar Calvarie, elke man en vrouw, die vallen onder het gewicht van het kruis.
Gedurende tweeduizend jaar heeft het Evangelie van het Kruis de mensheid aangesproken en velen geleerd dat vallen niet het einde van de weg betekent.
In de ontmoeting met Jezus Christus hebben zij deze geruststellende woorden gehoord: "Je hebt genoeg aan Mijn genade.
Hierdoor getroost zijn ze weer opgestaan en brachten de wereld het woord van hoop dat van het Kruis komt.
Onze generatie moet de komende eeuwen het goede nieuws doorgeven dat we door Christus weer opgericht zijn.
Deze val doet ons denken aan de vele jonge mensen die slachtoffer zijn van een verslaving, die niet meer opgewassen zijn tegen de welvaart en niet meer de kracht bezitten om te vechten en overeind te komen.
Ze zijn hulpeloos overgeleverd aan een anonieme macht.
Maar ook de mensen die een ellendig bestaan lijden in krottenwijken, gevangenissen, in oorlogsgebieden, met hen allen is Jezus begaan en toont Hij hen Zijn liefde.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, U viel onder het gewicht van de menselijke zonde en U stond weer op, nam de zondenlast op U en nam ze weg.
Geef aan ons, zwakke mensen, de kracht om het kruis van het dagelijkse leven te dragen en weer op te staan na ons vallen, zodat wij aan de toekomstige generaties het Evangelie van Uw reddende kracht mogen brengen.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ...............
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
ACHTSTE STATIE
Jezus spreekt tot de wenende vrouwen
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?"
Dit zijn de woorden van Jezus tot de vrouwen van Jeruzalem die diepbedroefd langs de weg staan.
Op dat moment was het moeilijk te begrijpen wat de betekenis was van deze woorden.
Ze bevatten de profetie die korte tijd later duidelijk zou worden.
Wanneer we Christus volgen op zijn kruisweg, is ons hart gevuld met verdriet over Zijn lijden.
Maar tot ieder van ons richt Christus de woorden uit het Boek van de Openbaring: "Zie, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon."
Het is een spiegel die wordt voorgehouden, want onze zelfkennis is vaak uiterst gering, want het zijn vaak de verborgen schuilhoeken in ons hart, waar vaak egoisme op de loer ligt.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, U kwam in deze wereld om allen te bezoeken die u verlossing verwachten.
Gun dat onze generatie de tijd van barmhartig zal herkennen en zal delen in de vruchten van Uw verlossing.
Sta niet toe dat er geweend wordt over ons omdat we de liefdevolle uitgestoken hand van de Vader afwijzen.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader .................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
NEGENDE STATIE
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Opnieuw valt Christus ter aarde onder het gewicht van het Kruis.
De mensen kijken toe, zich afvragend of Hij nog wel de kracht zal hebben op nogmaals op te staan.
Sint Paulus schrijft: 'Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood op het kruis”.
De derde val schijnt juist dit tot uitdrukking te brengen: de zelfontlediging, Zijn vernedering onder het Kruis.
Jezus had tot zijn leerlingen gezegd dat Hij niet gekomen was op gediend te worden, maar om te dienen.
Laten we luisteren naar Zijn stem!
Christus, gevallen onder het Kruis, verteld ons: "Ik ben de weg, de waarheid en het Leven".
Een verstoten man, die uitgeput op de grond is gevallen onder het kruis is een uiterlijk teken van de dood, maar daar ligt ook verscholen het naderende licht van het Leven.
 
GEBED:
Heer Jezus Christus, door de vernederingen onder het Kruis heeft U de wereld getoond wat de prijs van de verlossing is.
Aan U, O Jezus, onze steun wanneer we zwak zijn, zij de eer en de glorie voor altijd.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
TIENDE STATIE
Jezus wordt ontdaan van zijn kleren en met gal gelaafd
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"Hij proefde ervan, maar wilde niet drinken", schrijft Mattheüs ons.
Hij wilde geen bedwelming, waardoor Hij niet ten volle het lijden zou kunnen beleven.
Hij wilde bewust de missie volbrengen die Hij van de Vader gekregen heeft.
Hij is de Priester.
Door Zijn eigen Bloed, moest Hij de eeuwige bron binnen gaan, nadat Hij de verlossing van de wereld heeft volbracht.
Zijn geweten volgend en in vrijheid: dat zijn de essentiële elementen van de menselijke handeling.
De wereld heeft zoveel mogelijkheden om de wilskracht te verminderen en het geweten te sussen.
Dit moet krachtig verdedigd worden tegen alle aantijgingen.
Om de diepere zin van het leven en de dood te bewaren moet de omvang van Christus' offer begrepen worden en moeten wij ons verenigen in dat offer.
 
GEBED:
Heer Jezus Christus, door de vernederingen onder het Kruis heeft U de wereld getoond wat de prijs van de verlossing is.
Vergun de mannen en vrouwen van deze tijd het licht van het geloof, opdat, als zij U erkennen als de Lijdende Christus en de mensen, de moed zullen hebben om U op dezelfde weg te volgen, waarbij de weg van het Kruis en de zelfontlediging, zal leiden tot het eeuwig leven.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ...................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
ELFDE STATIE
Jezus wordt aan het kruis genageld
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"Zij hebben mijn handen en voeten doorboord en mijn beenderen kan ik tellen" zegt Ps. 22.
De woorden van de profeet zijn vervuld.
De hamerslagen van de beulen slaan de handen en voeten van Jezus tegen het hout van het Kruis.
De nagels gaan met geweld door Zijn handen en voeten.
Deze nagels zullen de veroordeelde man dragen.
In Zijn lichaam en in Zijn uiterst gevoelige ziel lijdt Christus meer dan woorden kunnen bevatten.
Met Hem zijn twee moordenaars gekruisigd, één aan Zijn rechterkant, één aan Zijn linkerkant.
De woorden van de profeet zijn vervuld: "Hij werd geteld onder de moordenaars”.
Hoe is het mogelijk dat dit beeld, generatie na generatie, aangetrokken heeft en daarmee het Kruis heeft gemaakt tot het enige doel in hun leven?
Aantrekkingskracht op mannen en vrouwen van alle tijden en die hun leven gegeven hebben voor dit teken?
Vanaf het Kruis trekt Christus ons omhoog door de kracht van de liefde, die niet terugdeinst voor een totale zelfgave; maar die de mensheid de mogelijkheid heeft gegeven te vluchten in de armen van de barmhartige God.
Moge Christus, omhoog geheven aan het Kruis, ook nu mannen en vrouwen tot zich trekken!
Want in de schaduw van het Kruis wandelen we in de liefde van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer.
 
GEBED:
Heer Jezus Christus, Vul onze harten met Uw liefde, dat wij in Uw Kruis mogen zien, het teken van onze verlossing en, door Uw wonden aangetrokken, wij mogen leven en sterven met U, die leeft en regeert met de Vader en de Geest, nu en altijd.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ....................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
TWAALFDE STATIE
Jezus sterft aan het Kruis
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lc. 23,34).
Op het hoogtepunt van Zijn Lijden vergeet Christus de mens niet, heel bijzonder hen die verantwoordelijk zijn voor Zijn Lijden.
Jezus weet dat de mens meer dan wat ook liefde nodig heeft; de mens heeft deze genade nodig die nu over de wereld uitgestort wordt.
”Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult ge met Mij zijn in het paradijs”.
Zo beantwoordt Jezus de smeekbede van de moordenaar die aan Zijn rechterzijde hangt.
De belofte van een nieuw leven.
Een woord van hoop aan de mens.
De wens van Jezus wanneer Hij sterft is dat de moederlijke liefde van Maria eenieder zou omhelzen voor wie Hij Zijn Leven geeft, de totale mensheid.
Dan zegt Jezus: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Ge Mij verlaten?”
Ondanks de toon ervan, openbaren deze woorden de diepe eenheid met de Vader.
Op het laatste moment van Zijn leven op aarde denkt Jezus in alle eenzaamheid aan Zijn Vader.
Eenzaamheid is een verstikkend gevoel.
Hoeveel mensen voelen zich niet eenzaam en verlaten?
Hoe velen moet alleen door het leven.
Mensen die elkaar in de steek laten, jongeren die van huis vervreemden,
Dan roept Jezus: "Het is volbracht!”
Het werk van de Verlosser is volbracht.
De zending waarvoor Hij op aarde kwam heeft zijn doel bereikt.
"Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest”.
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, op het moment van Uw doodsstrijd was U niet onverschillig aan het menselijk noodlot, en met Uw laatste adem vertrouwde U aan de genade van de Vader alle mannen en vrouwen toe, met al hun zwakheid en zonde.
Vul ons en alle toekomstige generaties met Uw Geest van liefde, zodat onze onverschilligheid de vruchten van Uw dood niet teniet doen.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ....................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
DERTIENDE STATIE
Jesus wordt van het Kruis afgenomen en aan Zijn Moeder gegeven
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
Ze leggen het levenloze lichaam van Jezus in de armen van Maria.
Nergens wordt beschreven over hetgeen Maria toen voelde.
Het is alsof de Evangelisten door deze stilte haar verdriet, haar gevoelens en haar herinneringen wensen te respecteren.
Of misschien waren zij eenvoudig niet in staat dit gevoel uit te drukken.
Vele eeuwen is het beeld van de "Pièta” bewaard is gebleven, dat zorgt voor de Christelijke herinnering aan het meest droevige beeld van de onuitsprekelijke liefdesband tussen Moeder en Kind.
Het is een afscheid van een moeder van haar zoon, het grote verdriet, dat ook wij voelen als een dierbare ons door de dood van ons ontvalt.
Dan valt er een grote leegte….
Een gevoel van intens verdriet en eenzaamheid.
 
GEBED:
Smeek voor ons af de genade van geloof, hoop en liefde, zodat wij, net als u, zonder aarzelen onder het Kruis mogen staan tot onze laatste ademtocht.
Door Christus onze Heer.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ........................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.
 
 
VEERTIENDE STATIE
Jesus wordt in het graf gelegd
 
 
V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.
 
"Hij is gekruisigd, gestorven en begraven….”
Het levenloze lichaam van Christus werd in het graf gelegd.
Maar de steen van het graf is niet het laatste.
Het laatste woord is niet de leugen, haat en geweld.
Het laatste woord is de Liefde die sterker is dan de dood.
Als het levenloze lichaam van Jezus in het graf is gelegd, aan de voet van Golgotha, begint de Kerk de vigilie van Stille Zaterdag.
De vrouwen spreken af elkaar de ochtend na de Sabbat te ontmoeten om het Lichaam van Christus te zalven; de leerlingen verblijven in de Bovenzaal, wachtend totdat de Sabbat voorbij is.
Het zal eindigen met de ontmoeting bij het lege graf van de Redder.
Dan zal het graf, de stille getuige van de Verrijzenis, spreken.
De steen was weggerold, de binnenkamer leeg, de kleren op de grond, dat is wat Johannes zal zien wanneer hij met Petrus bij het graf komt.
”Hij zag en geloofde” en met hem geloofde de Kerk, vanaf dat moment werd zij nooit moe om de wereld deze wezenlijke waarheid van het geloof te verkondigen: "Christus is opgestaan uit de doden”.
Het lege graf is het teken van de definitieve overwinning van waarheid over leugens, van goed over slecht, van vergeving over zonde, van leven over dood.
Het lege graf is het teken van hoop die "niet wordt teleurgesteld”, onze hoop is de onsterfelijkheid”.
 
GEBED
Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest bent U gegaan naar de Vader van de duisternis van de dood tot het licht van een nieuw leven in heerlijkheid.
Geef dat het teken van het lege graf tot ons en toekomstige generaties spreekt een bron van levend geloof wordt, overvloedige liefde, en onwrikbare hoop.
 
Allen: Amen.
 
Allen: Onze Vader ......................
 
V/. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A/. O, God, Wees ons zondaars genadig.