266. Hoe wordt het kerkelijk huwelijk gevierd?

De huwelijkssluiting moet als regel publiekelijk plaatsvinden.
Het bruidspaar wordt gevraagd naar hun instemming met het huwelijk.
De priester of diaken zegent de ringen.
Bruid en bruidegom wisselen de ringen uit en beloven elkaar 'trouw in goede en kwade dagen, in gezondheid en ziekte, tot de dood ons scheidt' en leggen de volgende gelofte af: 'Ik wil je liefhebben, achten en eren, alle dagen van mijn leven'.
De celebrant bevestigt het huwelijk en geeft de zegen.
 
Met de volgende woorden vraagt de kerk in de huwelijksritus eerst aan de bruidegom, dan aan de bruid.
 
pr. : N. en N., u bent naar de kerk gekomen om voor de gemeenschap, hier tegenwoordig, en haar kerkelijke bedienaar, uw liefde te laten bevestigen en bezegelen door de Heer.
Al in het doopsel heeft Christus u geheiligd.
Nu zegent Hij uw liefde en bekrachtigt die in het sacrament van het huwelijk, zodat u trouw kunt zijn aan elkaar en de plichten van het huwelijk op u kunt nemen.
Antwoord daarom voor de kerkgemeenschap, hier aanwezig, op de vragen die ik ga stellen:
 
pr. : N. en N., bent u uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart hierheen gekomen om met elkaar te trouwen?
bruidspaar : Ja
pr. : Bent u bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen al de dagen van uw leven?
bruidspaar : Ja
(pr. : Bent u bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn Kerk op te voeden?
bruidspaar : Ja.)
 
De Trouwbelofte
 
pr. : Met elkaar wilt u het verbond van het huwelijk sluiten.
Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap voor uw familieleden en vrienden, voor God en voor zijn Kerk, uw wil kenbaar te maken om met elkaar te trouwen.
Bruid en bruidegom geven elkaar de rechterhand.
bruidegom : N., ik aanvaard je als mijn vrouw, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.
bruid : N., ik aanvaard je als mijn man, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.
pr. : Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden.
Moge de Heer uw huwelijk bevestigen en zegenen.
Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.
allen : Amen.
 
Zegening en overreiken van de ringen
 
pr. : Almachtige God, zegen de ringen, die zij elkaar geven.
Mogen deze ringen een blijvend teken zijn van hun onderlinge liefde en trouw.
De bruidegom steekt de ring aan de vinger van zijn bruid en kan daarbij zeggen:
bruidegom : N., ontvang deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.)
De bruid steekt eveneens de ring aan de vinger van de bruidegom en kan daarbij zeggen:
bruid : N., ontvang deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.)
allen : Amen.