214. Hoe is de heilige mis opgebouwd?

De heilige mis begint met de samenkomst van de gelovigen en de binnenkomst van de priester en de altaardienaren (misdienaren, lectoren, cantoren, enz.).
Na de begroeting volgt de algemene schuldbelijdenis, die uitloopt op het kyrie.
Op zondagen (uitgezonderd in de vasten- en de adventstijd) en op de feesten wordt dan het gloria gezongen of gesproken.
Het openingsgebed vormt de inleiding op een of twee lezingen uit het Nieuwe en Oude Testament.
Vóór de evangelielezing klinkt het Halleluja.
Na de verkondiging van het evangelie houdt de priester of diaken op zon- en feestdagen een preek (homilie).
Ook alleen op zon- en feestdagen belijdt de gemeenschap het gemeenschappelijk geloof in het credo, waarop de voorbeden volgen.
Het tweede deel van de heilige mis begint met de bereiding van de offergave, die wordt afgesloten met het gebed over de gaven.
Het hoogtepunt van de eucharistieviering is het eucharistisch gebed, dat wordt ingeleid door de prefatie en het Sanctus.
Nu worden de gaven van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus veranderd.
Het hooggebed loopt tenslotte uit in de doxologie, waarna het Gebed des Heren wordt gebeden.
Dan volgen het gebed om vrede, het Agnus Dei, het breken van het brood en het aanbieden van de heilige offergaven aan de gelovigen.
De heilige mis eindigt met bezinning, dank een slotgebed en zegen door de priester.
 
 

Het Kyrie luidt:
 
P  Heer, ontferm U (over ons)!
A  Heer, ontferm U (over ons)!
P  Christus, ontferm U (over ons)!
A  Christus, ontferm U (over ons)!
P  Heer, ontferm U (over ons)!
A  Heer, ontferm U (over ons)!
 
P  Kyrie eleison!       A  Kyrie eleison!
P  Christe eleison!    A  Christe eleison!
P  Kyrie eleison!       A  Kyrie eleison!
 
Het Gloria luidt:
 
Eer aan de God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader.
Amen.
 
Gloria in exelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domini Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.
 
Het Sanctus luidt:
 
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid
Hosanna in den hoge
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in de hoge
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in exelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in exesis.
 
Het Agnus Dei luidt:
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de Vrede.
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.