140. Waarom is de kerk geen democratische organisatie?

Het principe van de democratie luidt: alle macht gaat uit van het volk.
In de kerk gaat alle macht echter uit van Christus.
Daarom heeft de kerk een hiërarchische opbouw.
Maar Jezus gaf haar tegelijk ook een collegiale structuur.
 
Het hiërarchische element in de kerk bestaat eruit dat het Christus zelf is die in haar handelt, wanneer gewijde ambtsdragers door Gods genade iets doen en geven dat zij vanuit zichzelf niet zouden kunnen doen en geven, d.w.z. als zij in de plaats van Christus de sacramenten bedienen en in zijn volmacht onderwijzen.
Het collegiale element van de kerk bestaat eruit dat Christus het geheel van het geloof heeft toevertrouwd aan een gemeenschap van twaalf apostelen, wier opvolgers onder leiding van het ambt van Petrus de kerk besturen.
Gezien die collegiale grondslag, maken de concilies essentieel deel uit van de kerk.
Maar ook in de andere organen van de kerk, in synoden en raden, kunnen de vele geestelijke gaven en de universaliteit van de wereldkerk vruchtbaar worden.