90. Heeft Jezus wonderen gedaan, of zijn dat maar vrome verhalen?

Jezus heeft echt wonderen gedaan, en de apostelen ook.
De schrijvers van het Nieuwe Testament vertellen over ware gebeurtenissen.
 
De oudste bronnen getuigen al dat Jezus' verkondiging ondersteund wordt door talrijke wonderen, zelfs dodenopwekkingen: 'Als Ik door de Geest van God demonen uitdrijft, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen' (Mat. 12:28).
De wonderen gebeurden in het publiek; de mensen die het betrof, waren vaak met naam en toenaam bekend, bijvoorbeeld de blinde Bartimeüs (Mk 10:46-52) of de schoonmoeder van Petrus (Mat. 8:14-15).
Er waren ook wonderen die voor joodse mensen aanstoorgevend waren (bijvoorbeeld de genezing van een lamme op de Sabbat en de genezing van een melaatse).
Toch werden door het jodendom van die dagen deze wonderen niet ontkend.