Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef

 
In 1891 ontsproot er een nieuwe twijg aan de aloude Karmelstam: De Karmel van het Goddelijk hart van Jezus.
De huidige zusters beschouwen Moeder Maria Teresa v.d. H. Jozef als de stichteres, maar zelf heeft zij altijd gezegd dat het God zelf was die dit werk in het leven heeft geroepen.
Zij was slechts een instrument in zijn handen.
Moeder Maria Teresa v.d. H. Jozef wordt geboren op 19 juni 1855 geboren in Sandow ( het tegenwoordige Polen, niet ver van Frankfurt aan de Oder) als Anna Maria Tauscher.
Haar vader, Hermann Traugott Tauscher was dominee en haar moeder was een edelmoedige vrouw die overal waar zij kwam een echte weldoenster was voor de armen en zieken en noodlijdenden.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd mag Anna Maria met haar moeder mee, wanneer deze de zieken gaat bezoeken.
Als kind luistert zij ook graag naar haar ouders wanneer deze zich met godsdienstige onderwerpen bezighielden.
En reeds op jonge leeftijd komt in haar het verlangen op zich helemaal aan de dienst aan God toe te wijden en Hem een groot offer te brengen.
Zoals zij zelf altijd verklaarde, was het God zelf die haar beschermde, leidde en omvormde tot een bruikbaar instrument in zijn hand.
Op 28-jarige leeftijd wordt ze aangenomen als directrice van de psychiatrische kliniek de "Lindenburg" in Keulen.
Hier rijpt in haar het verlangen katholiek te worden.

Ondanks de felle tegenstand die zij ondervond werd Anna Maria op 30 oktober 1888 opgenomen in de Katholieke Kerk.
Naast het uiterlijke lijden wat haar werd aangedaan door mensen - zij werd op staande voet ontslagen en haar ouderlijk huis bleef voortaan voor haar gesloten - leed zij ook innerlijk.
Zij meende dat zij leed aan - wat zij noemde - bekoringen van hoogmoed aangezien er bij haar gedachten opkwamen om een eigen congregatie te stichten.
God echter maakte haar klaar voor het werk dat Hij van haar verlangde en schonk haar de nodige genade en kracht en inzichten om resoluut de weg te gaan die Hij haar wees.
In Anna Maria leeft de wens een "Heim für Heimatlose", een "thuis voor thuislozen" te stichten.
Deze wens gaat in vervulling wanneer zij in 1891 in Berlijn het eerste St.Jozef-kinderhuis opent.
Spoedig zullen meerdere van deze huizen volgen.
Langzaam maar zeker en onder vele tegenslagen groeit vanuit dit eerste begin de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus.
Vanwege haar grote liefde voor St.Jozef en Teresa van Jezus verandert zij haar naam in Moeder Maria Teresa van de heilige Jozef.
Moeder Maria Teresa zag de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus als een klein schip, verbonden met het grote Karmelschip.
Het karmelideaal wordt op vele manieren verwezenlijkt, maar steeds draagt het overal het stempel van Eliaanse, Mariale afkomst: staande voor God in aanbiddende, boetende zielehouding en ijverend voor Gods eer door velerlei apostolaat.
Moeder Maria Teresa van de H. Jozef heeft van God de genade gekregen de contemplatieve geest van de Karmel dienstbaar te maken aan het directe apostolaatswerk.
Toch moeten haar zusters vervuld zijn door dezelfde geest van inkeer en van de liefde voor het kruis.
Zij moeten bereid zijn de innerlijke woestijn in te gaan en God door hun leven te verheerlijken Als Moeder Maria Teresa van de H. Jozef op 20 september 1938 in het Moederhuis in Sittard sterft, laat zij haar zusters 58 stichtingen na in de verschillende landen van Europa, en Amerika.
De huidige Paus Benedictus XVI heeft aangegeven om voortaan de officiële Zaligverklaring niet meer in Rome te doen, maar op die plaatsen in de Kerk waar de Zalige geleefd en gewerkt heeft.
De Paus zendt daarvoor zijn persoonlijk gezant om de officiële Zaligverkla-ring in de kathedraal van het bisdom te doen, waarschijnlijk door de Kardinaal van de Congregatie van de Zalig- en Heiligverklaringen Kardinaal José Saraiva Martins.
Deze heeft in de kathedraal van Roermond samen met onze Bisschop de officiële Zaligverklaring gedaan zaterdag 13 mei 2006.
Vervolgens werd in Sittard dit grote Kerkfeest op 26 mei 2006, de vrijdag na Hemelvaart gevierd.