16. Hoe kun je de Bijbel op de juiste wijze lezen?

De Heilige Schrift moet biddend gelezen worden, d.w.z. met de hulp van de Heilige Geest, die haar heeft geïnspireerd toen ze ontstond.
De Schrift is het Woord van God en bevat Gods beslissende zelfmededeling aan ons.
 
De Bijbel is als het ware een lange brief die God aan ieder van ons schrijft.
Daarom moet je de Heilige Schriften met grote liefde en eerbied tot je nemen.
Om te beginnen moet je Gods brief echt lezen, dat wil zeggen, je moet er niet wat dingetjes uitpikken en de rest laten liggen.
 

Van het totaal van de Schriften moet je vervolgens leren begrijpen wat het hart en het mysterie ervan is: Jezus Christus, over hem spreekt de hele Bijbel, ook het Oude Testament.
Je moet dus de Heilige Schriften lezen in hetzelfde, levende geloof van de Kerk waarin ze ook ontstaan zijn.
 
De boeken van de Bijbel
 
HET OUDE TESTAMENT (46 BOEKEN)
 
Historische boeken
Genisis (Gen.)
Exodus (Ex.)
Leviticus (Lev.)
Numeri (Num.)
Deuteronomium (Deut.)
Jozua (Joz.)
Rechters (Recht.)
Ruth (Ruth.)
Het eerste boek Samuël (1 Sam.)
Het tweede boek Samuël (2 Sam.)
Het eerste boek Koningen (1 Kon.)
Het tweede boek Koningen ( 2 Kon.)
Ezra (Ezra)
Nehemia (Neh.)
Tobit (Tob.)
Judit (Judit)
Ester (Est.)
Het eerste boek Makkabeeën (1 Mak.)
Het tweede boek Makkabeeën (2 Mak.)
 
Wijheidsboeken en psalmen
Job (Job)
Psalmen (Ps.)
Spreuken (Spr.)
Prediker (Pred.)
Hooglied (Hoogl.)
Wijsheid van Salomo (W.)
Wijheid van Jezus Sirach ( Sir.)
 
De profeten
Jesaja (Jes.)
Jeremia (Jer.)
Klaagliederen (Klaagl.)
Baruch (Bar.)
Ezechiël (Ezech.)
Daniël (Dan.)
Hosea (Hos.)
Joël ( Joël)
Amos (Am.)
Obadja (Ob.)
Jona (Jona)
Micha (Micha)
Nahum (Nah.)
Habakuk (Hab.)
Sefanja (Sef.)
Haggaï (Hag.)
Zacharia (Zach.)
Maleachi (Mal.)
 
HET NIEUWE TESTAMENT (27 BOEKEN)
 
De evangeliën
Mattheüs (Mat.)
Marcus (Marc.)
Lucas (Luc.)
Johannes (Joh.)
 
De Handelingen van de apostelen ( Hand.)
 
De Brieven van Paulus
aan de christenen van Rome (Rom.)
eerste brief aan de christenen van Korinthe (1 Kor.)
tweede brief aan de christenen van Korinthe (2 Kor.)
brief aan de Galaten (Gal.)
brief aan de christenen van Efeze (Ef.)
de brief aan de christenen van Filippi (Filip.)
brief aan de christenen van Kolosse (Kol.)
eerste brief aan de christenen van Tessalonica (1 Tes.)
tweede brief aan de christenen van Tessalonica (2 Tes.)
eerste brief aan Timotheüs (1 Tim.)
tweede brief aan Timotheüs (2 Tim.)
brief aan Titus (Tit.)
brief aan Filemon (Filem.)
brief aan de Hebreeën (Hebr.)
 
De katholieke brieven
brief van Jakobus (Jak.)
eerste brief van Petrus (1 Petr.)
tweede brief van Petrus (2 Petr.)
eerste brief van Johannes (1 Joh.)
tweede brief van Johannes (2 Joh.)
derde brief van Joh. (3 Joh.)
brief van Judas (Judas)
 
De Apokalyps of Openbaring van Johannes (Op.)