Blog

Wilt u zelf een blog plaatsen op het katholieke geloof?
Dat kan!
U kunt dan mailen naar katholiekwebmaster@hotmail.com
 
 

Moslims als uitdaging - dinsdag 21 augustus 2012

Al vele jaren stijgt het aantal moslims in Nederland.
Een uitgelezen kans om hen te laten kennismaken met het christendom, nu nauwelijks nog missionarissen naar moslimlanden vertrekken.

Godsdienstvrijheid
Sinds de Franse tijd kennen wij godsdienstvrijheid.
Iedereen kreeg de vrijheid om zijn geloof openlijk te belijden, met restricties voorzover het de openbare ruimte betreft. 

 

Tweehonderd jaar geleden was vrijwel elke inwoner van ons land óf jood óf christen.
De tien geboden werden algemeen aanvaard: doodslag, verkrachting, diefstal en meineed zijn als strafbare misdaden in de wet opgenomen.
Iedereen werd voor de wet gelijk.
Het sprak vanzelf dat godsdienstvrijheid ook ging gelden voor de islam, die hier vanaf 1970 steeds meer aanhang kreeg.
Maar dat de leer van de islam haaks staat op onze joods-christelijke waarden, daarvan had men geen idee.
Als moslims zich sterk genoeg zullen voelen, zullen zij de godsdienstvrijheid overboord gooien en het islamitische recht invoeren.

Ongelijkwaardigheid
Terwijl het christendom preekt dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maakt de islam onderscheid tussen mannen en vrouwen en tussen moslims en niet-moslims.
Hoe moslims staan tegenover doodslag, verkrachting, diefstal en meineed hangt af van het slachtoffer.
Een moslim die een niet-moslim vermoordt, wordt niet of minder streng gestraft.
Het doden van afvallige moslims wordt door de koran zelfs verplicht gesteld. (Koran 4:89)
Een verkrachte vrouw is feitelijk rechteloos, omdat zij vier getuigen mee moet brengen.
Stelen van andere moslims wordt streng bestraft.
Christenen en joden daarentegen zijn in een moslimmaatschappij tweederangs burgers en kunnen bij berovingen hun recht niet halen.
Liegen onder ede is voor een christen een zwaar vergrijp.
In de koran daarentegen is vastgelegd, dat de god van de mohammedanen al bij voorbaat de eden die moslims tegenover niet-moslims hebben gezworen, heeft geannuleerd. (Koran 66:2).
In de islam geldt: het doel heiligt de middelen.
Alles wat de verbreiding van de islam bevordert is goed.
Liegen en misleiden zijn daarbij een middel.

Christenen onder de islam
De genoemde gedragingen, die volgens de tien geboden voor jood en christen niet zijn toegestaan, worden door de koran goedgekeurd.
Mohammed zelf, die voor elke moslim navolgenswaardig is, sloot een tienjarig verdrag met de bestuurders van Mekka, maar verbrak het al na twee jaar en vermoordde zijn verdragspartners.
Sluwheid wordt in de islam als een deugd beschouwd.
Zo noemde Jasser Arafat voor eigen gehoor zijn ondertekening van de Oslo-akkoorden een list, die de vernietiging van Israël dichterbij bracht.
De islam is zo ingericht, dat hij zich alleen maar kan uitbreiden: openlijke afvalligheid en kritiek op de koran zijn levensgevaarlijk.
De nog overlevende christenen onder moslimheerschappij worden gedoogd, zolang zij de hun opgelegde belasting betalen en zich nederig opstellen. (Koran 9:29).
Uit lijfsbehoud onthouden zij zich van kritiek op de islam.
Bekering van een moslim tot het christendom brengt ook de christenen in gevaar.
Omgekeerd worden nu in Egypte christenmeisjes ontvoerd en gedwongen de islam te aanvaarden.

Missie
Het doel van de moslimgemeenschap is de hele wereldbevolking tot de islam brengen.
In dat opzicht verschilt hij niet van het christendom: Jezus zei tot zijn leerlingen: maakt al de volken tot mijn discipelen. (Matt. 28:19).
Het grote verschil is dat in de islam alle methoden, vredelievende én gewelddadige, geoorloofd zijn.
Al in Katholiek Nieuwsblad van 22 september 2000 schreef Jules van Rooyen een artikel: Als Europa hen niet bekeert, zullen zij Europa islamiseren; een gezegde van de in 1916 in Algerije vermoorde Charles de Foucauld.
Vele missionarissen, die vanuit Nederland naar andere werelddelen vertrokken om het christendom voor te leven, ook in islamitische landen, hebben wij ondersteund.
Nu zijn de zaken omgedraaid: moslims zijn onder ons.
We hoeven het vaderland niet te verlaten om hen te laten kennismaken met het christendom.
Maar laten wij dan ook uitdragen dat het christendom te verkiezen is boven de islam.
Al te gemakkelijk verloochenen wij Christus zoals Petrus in de hof van de hogepriester.
Door een relativerende opstelling wordt een potentiële bekeerling niet aangemoedigd.
Het minste wat wij kunnen doen is het licht niet onder de korenmaat zetten.
Dat zijn we verplicht aan Christus, die voor ons de marteldood is gestorven.

Herman Boon

Reacties:

De neiging binnen de christelijke wereld is heel sterk om met Moslims om te gaan als broeders en zusters in het geloof. Ook de Paus doet dat. Dit lijkt heel nobel, maar is het niet. Immers, de Moslim zelf is daar uiteindelijk niet bij gebaat, maar wij als Christenen al helemaal niet. We zijn geen broeders en zusters in het geloof. "Wie zijn mijn broeders en zusters? Zij die God's wil volbrengen, zíj zijn mijn broeders en zusters"! Aan ons als Christenen dus de schone taak om met Moslims in gesprek te gaan en hen liefdevol (natuurlijk!) te wijzen op de noodzaak tot bekering. Bidden voor hun bekering is evenzo belangrijk en misschien wel veel belangrijker! Want ik denk dat onder de huidige omstandigheden God alleen het hart van de Moslims kan openen....! Het valt mij overigens op dat er in mijn kerk niet of nauwelijks voor de bekering van de Moslims wordt gebeden! Bekering van onszelf, nieuwe evangelisatie van voormalige, verflauwde Christenen, daar lijkt wel alles om te gaan. En in de veronderstelling dat de westerse wereld niet zo massaal door Moslims overlopen zou zijn, als de geloofsafval niet zo massief was geweest, is bekering van onszelf zeker zo belangrijk als bekering van Moslims.

Ruud Karsten - 05-03-2015

Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Dus,er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. De Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied...”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…...

Peter- 13-01-2017


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >